300-års­min­net av 1718 hög­tid­lig­hålls I Hal­den

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - NU PONTUS JOHANSSON [email protected]­husla­ning­en.se HAL­DEN

Karl XII:S död vid Fred­rikstens fäst­ning är en hit­tills olöst gå­ta. På fre­dag är det 300 år se­dan döds­da­gen.

Øst­fold­mu­see­ne i Hal­den upp­märk­sam­mar döds­da­tu­met nu på fre­dag på Fred­rikstens fäst­ning.

Bland an­nat ge­nom en re­kon­struk­tion av kung­ens död i löp­gra­ven.

På ons­da­gen fick ele­ver­na på Va­le­myr­sko­lan lä­ra sig mer om den lo­ka­la stor­makts­hi­sto­ri­en, och Karl XII:S tid här i kro­kar­na, när Strömstads Histo­ri­e­för­e­ning kom på be­sök.

Karl XII:S död i Fred­rik­shald är en hit­tills olöst gå­ta. På fre­dag är det 300 år se­dan döds­da­gen en­ligt den svens­ka ti­de­räk­ning­en. Nå­got som mar­ke­ras med bland an­nat ett skå­de­spel kring hän­del­ser­na i löp­gra­var­na på Fred­rikstens fäst­ning.

Den 30:e november, en­ligt den ju­li­ans­ka ka­len­dern, för 300 år se­dan dog Karl XII i löp­gra­var­na ut­an­för Fred­rikstens fäst­ning i Fred­rik­shald – da­gens Hal­den – av ett skott i tin­ning­en. Hans död in­ne­bar slu­tet på kri­get mel­lan de bå­da län­der­na. Men om det var nå­gon ur hans eg­na led el­ler nors­ka sol­da­ter som sköt ho­nom är fort­satt om­tvis­tat.

GE­NOM ATT MAR­KE­RA hän­del­sen kom­mer Øst­fold­mu­see­ne Hal­den att upp­märk­sam­ma så­väl döds­da­tu­met den 30:e november som det nors­ka döds­da­tu­met den 11:e de­cem­ber på Fred­rikstens fäst­ning.

Un­der det svens­ka döds­da­tu­met på fre­dag sker en mängd av ak­ti­vi­te­ter i Hal­den. Øst­fold­mu­see­ne Hal­den kom­mer först att av­täc­ka en byst av Karl XII som kom­mer att fin­nas med i ut­ställ­ning­en Det sto­re fal­let på Fred­riksten. Bys­ten är form­gi­ven av Bern­hard Englund och är en gå­va till Fred­rikstens mu­se­um från för­e­ning­en Rytt­mäs­tar­bo­stäl­let i Sköv­de. Bern­hard Englund har ti­di­ga­re över­läm­nat en byst av Karl XII till Polta­vamu­se­et i samband med 300-års­min­net av sla­get vid Polta­va.

Min­nes­kväl­len in­leds där­ef­ter med ett rock­rekvi­em för Karl XII un­der nam­net Ku­le­knap­pen! på Bryg­ga Kul­tur­sal. Där kom­mer Hal­den­mu­si­ker­na Fred­dy Holm och Omar Øst­li att spe­la med den svens­ka kom­po­si­tö­ren Be­be Ri­sen­fors. Rocksym­fo­nin som har ele­ment av pro­gg- folk och jazzrock kom­mer ock­så till sto­ra de­lar att in­ne­hål­la dra­ma­tis­ka och vi­su­el­la ele­ment på stor­bilds­skärm.

Men kväl­lens störs­ta hän­del­se äger rum på fäst­ning­en. Då kom­mer det satt fram­fö­ras ett skå­de­spel i form av en re­kon­struk­tion av kung­ens död i löp­gra­ven för 300 år se­dan. På så sätt vill man ge en bätt­re för­stå­el­se för den ödes­dig­ra kväl­len.

– Man har grävt upp de­lar av de löp­gra­var som svens­kar­na gräv­de för att ta sig fram till fäst­ning­en i syf­te att in­ta den. Man åter­ska­par någ­ra så­da­na vid om­rå­det där Karl XII be­fann sig när skot­tet kom, sä­ger Bo­dil An­ders­son, pro­jekt­le­da­re på Øst­fold­mu­see­ne Hal­den.

ETT HUND­RA­TAL PER­SO­NER kom­mer att va­ra tidsen­ligt ut­kläd­da till nors­ka och svens­ka sol­da­ter.

– De kom­mer att skju­ta med ka­no­ner från fäst­ning­en och med mus­köt­s­kott. Man gör det­ta li­te för att se om man kan ha skju­tit Karl XII från fäst­ning­en el­ler om det kan ha va­rit ett lönn­mord från svensk si­da, som vis­sa tror, sä­ger Bo­dil An­ders­son.

En au­ten­tisk käns­la ska ska­pas un­der kväl­len.

– Det som är mind­re häf­tigt är att det kom­mer va­ra hi­sto­riskt kor­rekt vä­der med grått, regn och ky­la. Det man gör är att man släc­ker ner he­la fäst­ning­en så det blir så mörkt det kan bli. Men det kom­mer att ly­sa från stan.

Kväl­len av­slu­tas se­dan med en min­nes­hög­tid vid min­nes­ste­nen av Karl XII för att mar­ke­ra svensk-norsk för­bröd­ring och fred.

DÄR­EF­TER BLIR DET en pa­us i min­nes­hög­ti­der­na i Hal­den fram till den 10 de­cem­ber. Då kom­mer en in­ter­na­tio­nell kon­fe­rens att hål­las un­der nam­net 1718 – Kri­gen, män­ni­skor­na, skot­tet, fram tills den 12 de­cem­ber. Då kom­mer skan­di­na­vis­ka histo­ri­ker till Fred­riksten med oli­ka te­man för att pra­ta om Det sto­ra nor­dis­ka kri­get, hur det påverkade de nor­deu­ro­pe­is­ka in­vå­nar­na, li­vet som sol­dat samt hur dödsnat­ten såg ut när Karl XII blev skju­ten.

Det nors­ka döds­da­tu­met den 11 de­cem­ber hålls åter­i­gen ett lik­nan­de skå­de­spel som på fre­dag.

Bild: MARITA ADAMSSON

300-ÅRSMINNESDAG. På fre­dag var det 300 år se­dan den svens­ka kung­en Karl XII stu­pa­de vid Fred­rikstens fäst­ning, nå­got som upp­märk­sam­mas i Hal­den på fre­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.