Ut­an ef­fekt för peng­ar­na i re­gi­o­nen

Strömstads Tidning - - Fria ord & Ledare - KARL AF GEIJERSTAM Le­dar­re­dak­tör Bo­hus­lä­ning­en

På re­gi­on­full­mäk­ti­ge i tis­dags be­hand­la­des delårs­bok­slu­tet från au­gusti. Pro­gno­sen vi­sar på ett un­der­skott för häl­so- och sjuk­vår­den på om­kring en halv mil­jard kro­nor för in­ne­va­ran­de år.

RE­GI­O­NEN. Re­gi­o­nens re­vi­so­rer var kri­tis­ka. I en kom­men­tar skri­ver de: ”Det pro­gno­sti­se­ra­de un­der­skot­tet vi­sar att styr­ning­en av verk­sam­he­ten in­te va­rit till­räck­lig. Det går där­för in­te att be­dö­ma sam­ban­det mel­lan re­sur­ser, pre­sta­tio­ner, re­sul­tat och ef­fek­ter. Det med­för att vi in­te kan be­dö­ma om delårs­rap­por­ten vi­sar på god eko­no­misk hus­håll­ning el­ler ej.”

I KLARTEXT: NÄR sjuk­vår­den ges mer peng­ar, blir in­te mer gjort. Sjuk­hu­sen drar mer peng­ar, men det blir in­te kor­ta­re kö­er el­ler kor­ta­re vän­te­ti­der på aku­ten. Det­ta var ett te­ma i de­bat­ter­na på för­mid­da­gen. En in­ter­pel­la­tions­de­batt mel­lan Mo­ni­ca Djur­ner (V) och re­gi­on­sty­rel­sens ord­fö­ran­de John­ny Mag­nus­son (M) var myc­ket be­ly­san­de.

Djur­ner var oro­lig över upp­säg­ning­ar som är avi­se­ra­de, bland an­nat in­om Nu-sjuk­vår­den och Sahl­grens­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set. ”In­ne på sjuk­hu­sen är det stän­di­ga pro­blem med per­so­nal­brist som ska­par över­be­lägg­ning­ar och ovär­digt långa vän­te­ti­der”, sa­de hon.

– På vil­ka sjuk­hus har vi be­spa­ring­ar? Vi har en kor­ri­ge­ring i be­man­ningstablå­er­na som hand­lar om pro­mil­len, sa­de Mag­nus­son.

Han kon­sta­te­ra­de att re­gi­o­nen in­te kan mä­ta att pro­duk­tio­nen sti­ger i den takt som re­sur­ser­na ökar, ”det är in­te för­svar­bart att in­te krä­va re­sul­tat”, me­na­de Mag­nus­son och fort­sat­te:

– Man kan in­te skic­ka in peng­ar och sä­ga ”gör nå­got kul”. Jag är led­sen, men jag har in­te fått ef­fekt för peng­ar­na.

Hå­kan Lin­nars­son (S) på­pe­ka­de att till­skot­ten till vår­den till stor del består av öka­de kost­na­der för lö­ner, bräns­len och and­ra om­kost­na­der. Mag­nus­son re­pli­ke­ra­de att det är en myt att det ”äter upp” al­la till­skott, även ef­ter lö­neök­ning­ar med me­ra finns det peng­ar kvar i re­a­la till­skott.

EVA OLOFS­SON (V) gav sin par­ti­kol­le­ga un­der­stöd i de­bat­ten och på­pe­ka­de att per­so­na­len sö­ker sig från sjuk­hu­sen. Vo­re det in­te en bra idé att sat­sa på den er­far­na och kom­pe­ten­ta per­so­na­len? Här fick hon med­håll av Jonas An­ders­son (L). – Jag kän­ner för att ut­bringa ”We shall over­come” här i lo­ka­len, unds­lapp han sig.

Han sa­de att per­so­na­len be­hö­ver fler kar­riär­vä­gar och att visst är det ett pro­blem att det fat­tas fle­ra hund­ra vård­plat­ser i re­gi­o­nen, på grund av per­so­nal­bris­ten.

Och kans­ke är re­gi­on­po­li­ti­ker­na nå­got på spå­ren här. Er­fa­ren och väl­ut­bil­dad per­so­nal är mer pro­duk­tiv än oer­fa­ren och ut­bil­dad. Sö­ker sig er­fa­ren per­so­nal från sjuk­hu­sen kans­ke det in­te är kons­tigt att pro­duk­ti­vi­te­ten mins­kar. Ett pri­o­ri­te­rat mål bor­de va­ra att pre­mi­e­ra de er­far­na och duk­ti­ga in­om or­ga­ni­sa­tio­nen.

Som sjuk­hus­che­fen Björn Jär­bur skri­ver i ons­da­gens Bo­hus­lä­ning­en mås­te fär­re per­so­ner le­ve­re­ra mer vård till fler. Jär­bur kon­sta­te­rar ock­så att bå­de ar­bets­upp­gif­ter och be­man­ning mås­te änd­ras, ef­tersom går­da­gen in­te kan de­fi­ni­e­ra mor­gon­da­gen. Det är säkerligen ing­et lätt jobb, men kra­ven är tyd­li­ga: skat­te­be­ta­lar­na mås­te få va­lu­ta för si­na skat­te­peng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.