De som äger skog mås­te er­sät­tas

Strömstads Tidning - - Fria ord & Ledare -

Sta­ten läg­ger be­slag på privat skog ut­an att be­ta­la er­sätt­ning. I sin iver att ut­ö­ka an­ta­let nyc­kel­bi­o­to­per run­dar tjäns­te­män bå­de grund­lag och mänsk­li­ga rät­tig­he­ter.

Mo­ti­vet är bi­o­lo­gisk mång­fald. I en om­fat­tan­de in­ven­te­ring ska nyc­kel­bi­o­to­per iden­ti­fie­ras, och be­va­ras.

Grund­la­gen är tyd­lig på en punkt: ”Sta­ten kan in­te be­slag­ta egen­dom ut­an vi­da­re.” Ba­ra om det finns myc­ket star­ka skäl, och då mås­te man be­ta­la er­sätt­ning.

Nu har en stat­lig tjäns­te­man kom­mit på ett sätt att kring­gå grund­la­gen så att sta­ten kan ta skogs­mark ur pro­duk­tion ut­an att be­ta­la er­sätt­ning.

Allt­så run­dar man grund­la­gen och kör på, nu ut­an att skogs­ä­gar­na får ett öre i er­sätt­ning!

Sko­gen ska allt­så be­va­ras till var­je pris. Men det fram­går in­te vem man ska skyd­da sko­gen emot. Om nyc­kel­bi­o­to­per­na har upp­stått trots privat ägan­de, så kan ju in­te ägar­na va­ra pro­ble­met! Vad har sta­ten då att till­fö­ra? Spe­ci­ellt som det finns många ex­em­pel på skyd­da­de sko­gar som missköts av sta­ten.

Sko­gen är för­ny­bar. Där­för är det håll­bart att bru­ka sko­gen. Skog som väx­er tar dess­utom upp mer kol­di­ox­id, me­dan skog som bli­vit för gam­mal, och slu­tat växa, tar upp mind­re kol­di­ox­id. Där­för är det en­ligt fors­ka­re bäst ur kli­mat­syn­punkt att ha en stor del av sko­gen mel­lan 20 och 50 år gam­mal.

Att av­sät­ta sto­ra are­a­ler skog för att skyd­da den kan där­för ha ne­ga­ti­va ef­fek­ter när det gäl­ler kli­ma­tet. I Nor­ge göds­lar man sko­gen för att den ska växa bätt­re och ta upp mer kol­di­ox­id.

Svens­ka myn­dig­he­ter har i det här av­se­en­det myc­ket att lä­ra av norr­män­nen.

Sko­gen ökar i Sve­ri­ge. Vi av­ver­kar ba­ra 70 pro­cent av till­väx­ten. Vi har ald­rig haft så myc­ket skog som nu. Vi har re­dan av­satt li­ka myc­ket skog som Dan­marks to­ta­la lan­dy­ta. Än­då är des­sa självut­nämn­da mil­jö­ex­per­ter in­te nöj­da.

Att av­sät­ta yt­ter­li­ga­re skogs­a­re­a­ler får kon­se­kven­ser för eko­no­min. Sko­gen är en av vå­ra vik­ti­gas­te ex­port­pro­duk­ter. Vi ex­por­te­rar för 140 mil­jar­der kro­nor om året. Sko­gen tar upp kol­di­ox­id som mot­sva­rar 90 pro­cent av al­la svens­ka ut­släpp. Ett ak­tivt skogs­bruk gör att sko­gen tar upp mer.

I grun­den hand­lar det­ta om ägan­de­rät­ten.

Ge­nom ett pro­jekt kal­lat ”Grön in­fra­struk­tur” vill sta­ten skaf­fa sig än­nu mer makt över lands­byg­den. Man ska i mil­jöns namn ”stads­pla­ne­ra” he­la den svens­ka lands­byg­den, sta­ten och kom­mu­ner­na kör över med­bor­gar­na.

Myn­dig­he­ter­na hål­ler på att gö­ra det omöj­ligt för många män­ni­skor att bo och för­sör­ja sig på lands­byg­den.

Bör­je Bern­ts­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.