Åter­re­miss en lätt­nad för fac­ket

Strömstads Tidning - - Nyheter - MARITA ADAMSSON 0526-624 02 [email protected]­nb.se

Allt ty­der på att för­sla­get om ned­drag­ning­ar på am­bu­lans­sjuk­vår­den skic­kas till­ba­ka till tjänst­män­nen för en bätt­re analys. De fack­li­ga fö­re­trä­dar­na ta­lar om ris­ker för pa­ti­en­ter och ar­bets­mil­jö och är lät­ta­de över beske­det.

Ord­fö­ran­den i Nu-sjuk­vår­dens sty­rel­se Ma­rith Hes­se (M) sa­de i sön­dags att hon tyc­ker att Nor­ra häl­so- och sjuk­vård­nämn­den och Nu-sjuk­vår­den be­hö­ver dis­ku­te­ra för­sla­get bätt­re och att det än så länge finns för då­ligt un­der­lag för ett be­slut om ned­drag­ning­ar. Un­der tisdagen be­rät­ta­de Strömstads­po­li­ti­kern Mar­ga­re­ta Fred­riks­son (L) att frå­gan dis­ku­te­rats fli­tigt bland po­li­ti­ker­na i re­gi­on­full­mäk­ti­ge och att ären­det kom­mer att åter­re­mit­te­ras.

BESKE­DET UPP­SKAT­TAS AV de fack­li­ga or­ga­ni­sa­tio­ner­na.

– Det är bra om po­li­ti­ker­na tar ett steg till­ba­ka och ser mer på det­ta. Det be­hövs en bätt­re riskoch kon­se­kvens­be­döm­ning, sä­ger Anna Tjus, hu­vud­skydds­om­bud för Vård­för­bun­det, Nu-sjuk­vår­den.

Hon an­ser att det be­hövs en för­dju­pad ris­ka­na­lys av pa­ti­ent­sä­ker­he­ten och en mer in­gå­en­de risk­be­döm­ning av vad en ned­drag­ning in­ne­bär för ar­bets­mil­jön.

– Allt har gått fort med bud­get­ar­be­tet. Ar­bets­gi­va­ren har gjort en risk- och kon­se­kvens­be­döm­ning, men den räc­ker in­te. Vi ha­de be­hövt träf­fas och dis­ku­te­ra fler gång­er.

– Men vi ser att det upp­står en etisk stress för per­so­na­len. När ambulansen läm­nar ett om­rå­de med en pa­ti­ent vet per­so­na­len att det blir tomt, och kör ambulansen från Strömstad till Näl blir den ju bor­ta ett tag.

Vis­ser­li­gen di­ri­ge­rar SOS am­bu­lan­ser­na så att de ska för­de­las så jämnt som möj­ligt över om­rå­det, men drar man ner blir det ju än­då sam­man­ta­get mind­re re­sur­ser, kon­sta­te­rar hon.

FÖR­SLA­GET ATT MINS­KA på am­bu­lans­re­sur­ser­na som­mar­tid ska­par ock­så frå­gor.

– Sommaren är ett be­kym­mer för he­la Nu-sjuk­vår­den, ef­tersom vi blir så många fler då. Re­gi­o­nen bor­de se över hur re­sur­ser­na för­de­las som­mar­tid, sä­ger Anna Tjus.

Kristi­na Her­mans­son, re­pre­sen­tant för Kom­mu­nals lands­tings­re­gi­o­na­la verk­sam­het, sä­ger att am­bu­lans­per­so­na­len in­om Kom­mu­nal ser ris­ker för så­väl pa­ti­ent­sä­ker­het som ar­bets­mil­jö med den fö­re­slag­na ned­drag­ning­en.

– För­sla­get är ingen­ting som vi står bakom, men det känns tryggt att sty­rel­sen för Nu-sjuk­vår­den in­te tyc­ker att den kan fat­ta be­slut nu. Det ger hopp att det in­te blir det för­sla­get som klub­bas.

När ett be­slut är fat­tat kom­mer Kom­mu­nals skydds­om­bud att gö­ra en för­dju­pad risk- och kon­se­kven­sa­na­lys, som kan le­da till för­änd­ring­ar men än finns ju ing­et be­slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.