Ils­ka över då­lig pla­ne­ring

Strömstads Tidning - - Nyheter - MARITA ADAMSSON 0526-624 02 [email protected]­nb.se

Från So­ci­al­de­mo­kra­ter­na kom skarp kri­tik mot då­lig fram­för­håll­ning när Ta­nums bud­get de­bat­te­ra­des på mån­da­gen. De fick visst med­håll från cen­ter­par­tis­ten Clas-åke Sörkvist.

Lou­i­se Thun­ström (S) var upp­rörd över att det i bud­ge­ten flag­gas för att barn- och ut­bild­nings­nämn­den (bun) kom­mer att be­hö­va åter­kom­ma med äs­kan­den i stor­leks­ord­ning­en 100 mil­jo­ner för nya för­sko­lor.

– Det är helt otro­ligt! Vi tar bud­ge­ten i dag. Kom­plet­te­rings­bud­ge­ten är till för ju­ste­ring­ar, det ska in­te hand­la om 100 mil­jo­ner. På det här sät­tet ham­nar kom­mun­full­mäk­ti­ge i en giss­lan­si­tu­a­tion. Vi kan in­te sä­ga nej till in­ve­ste­ring­en, det kom­mer att va­ra en pa­nik­si­tu­a­tion.

– Bun mås­te väl kun­na räk­na ut att det bland dem som flyt­tar in finns barn­fa­mil­jer. Det kom­mer att fat­tas 25 barnom­sorgs­plat­ser till års­skif­tet. Det­ta är ex­tremt då­lig fram­för­håll­ning. Så kan man in­te han­te­ra kom­mu­nens peng­ar, an­såg S-le­da­ren.

Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, Li­se­lot­te Fröjd (M), med­gav att det ”in­te är op­ti­malt” att ta be­slut om för­sko­lor i kom­plet­te­rings­bud­ge­ten men för­sva­ra­de upp­läg­get.

– Vi har ju inga siff­ror. det är bätt­re re­spekt för skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar att ta fram siff­ror först och fat­ta be­slut se­dan, an­såg hon.

MEN OCK­SÅ FRÅN de in­re le­den i den bor­ger­li­ga ma­jo­ri­tet som står bakom bud­ge­ten kom var­nings­ord.

– Vi in­ve­ste­rar 196,4 mil­jo­ner. Det är oer­hört sto­ra peng­ar. Och till det­ta kom­mer nu 100 mil­jo­ner till i kom­plet­te­rings­bud­ge­ten. Hur ska or­ga­ni­sa­tio­nen kla­ra det? und­ra­de Claes-åke Sörkvist (C).

– Det är gläd­jan­de att vi ökar i in­vå­na­ran­tal, men ar­be­tet med in­ve­ste­rings­bud­ge­ten bor­de va­ra nog­gran­na­re, var­nan­de han, men han yr­ka­de än­då bi­fall till ma­jo­ri­te­tens bud­get­för­slag.

So­ci­al­de­mo­kra­ten Ron­ny Larsson hör­de ock­så till kri­ti­ker­na.

– Vi har en oro­lig om­värld, jag är sä­ker på att en rän­te­höj­ning kom­mer. Jag de­lar Claes-åke Sörkvists far­hå­gor i allt väs­ten­ligt.

– Ing­en sva­rar på Lou­i­ses frå­gor om var­för in­ve­ste­rings­ob­jekt stud­sar upp så­här i kom­plet­te­rings­bud­ge­ten. Vi kans­ke bor­de stry­ka ett an­tal in­ve­ste­ring­ar till för­mån för för­sko­lor, sa­de han ock­så.

– Ing­en ifrå­ga­sät­ter att vi be­hö­ver fler för­sko­le­plat­ser men de skul­le ha va­rit med i bud­ge­ten. Det vo­re upp­fris­kan­de med ett svar från le­da­mö­ter­na i bun, upp­re­pa­de Lou­i­se Thun­ström.

NÅ­GON NÄR­MA­RE FÖRKLARING kom dock in­te.

Ma­jo­ri­te­tens bud­get­för­slag rös­ta­des ige­nom, me­dan S fick stöd för sitt för­slag till in­ve­ste­rings­bud­get av Väns­ter­par­ti­et och Milj­par­ti­et och för sitt för­slag till drifts­bud­get av Väns­ter­par­ti­et. I det se­na­re fal­let ha­de Miljöpartiet ur­sprung­li­gen ett eget för­slag och la­de ner sin röst i va­let mel­lan ma­jo­ri­te­ten och S.

Miljöpartiet ha­de ve­lat se ett till­skott på en mil­jon kro­nor till kul­tur och fri­tid för att stär­ka ar­ran­görs­bi­dra­gen, som en­ligt Mi­chael Hal­vars­son (MP) mins­kat så myc­ket att de nu ut­gör ba­ra en fem­te­del av ti­di­ga­re an­slag. Kom­mu­nens ga­ran­ti­er för att ele­ver i för­sko­la och sko­la ska få ta del av en viss mängd kul­turar­range­mang ho­tas där­för.

I S-FÖRSLAGETS DRIFTBUDGET fanns bland an­nat peng­ar till en pro­jekt­tjänst för att ar­be­ta med kom­pe­tens­för­sörj­ning i kom­mu­nal verk­sam­het, ef­tersom det rå­der brist på per­so­nal på många om­rå­den, bland an­nat in­om vård och om­sorg. S vil­le ock­så ge mer peng­ar till barn- och ut­bild­nings­nämn­den för att stär­ka skol­häl­so­vår­den och sat­sa me­ra på om­sorgs­nämn­dens ar­be­te med barn och unga.

– Det rap­por­te­ras om kränk­ning­ar i sko­lor­na och finns pro­blem med dro­ger och kri­mi­na­li­tet. Det mås­te bli bätt­re, sa­de Lou­i­se Thun­ström.

S vil­le ock­så hö­ja an­sla­gen till fas­tig­hets­un­der­håll och till ar­bets­livs­en­he­ten.

Bild: THOMAS BENNELIND

FULL­MÄK­TI­GE I TANUM. Ma­jo­ri­te­tens för­slag till bud­get har rös­tats ige­nom, men in­te ut­an kri­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.