In­blick i sta­dens kung­a­histo­ria

Strömstads Tidning - - Nyheter - PONTUS JOHANSSON

Strömstad var en be­ty­dan­de ort för Karl XII och hans ar­mé från 1716 fram till hans död 1718. På ons­da­gen fick ele­ver­na på Va­le­myr­sko­lan lä­ra sig mer om den lo­ka­la stor­makts­hi­sto­ri­en när Strömstads Histo­ri­e­för­e­ning kom på be­sök.

Med un­der­lag från te­maskrif­ten När kri­get kom – om oros­ti­der­na i Strömstad för 300 år se­dan, pub­li­ce­rad i samband med Win­ter Word Fes­ti­val ti­di­ga­re i år, gäs­ta­de på ons­da­gen ut­gi­var­na – Strömstads Histo­ri­e­för­e­ning – Va­le­myr­sko­lan. För­e­ning­ens re­pre­sen­tan­ter be­rät­ta­de om Det sto­ra nor­dis­ka kri­get, som fick sin kul­men med den svens­ke ko­nung­en Karl XII:S död på Fred­rikstens fäst­ning i Fred­rik­shald, da­gens Hal­den. De de­la­de ock­så ut skrif­ten.

– Skrif­ten är för all­män­he­ten, men vi tyc­ker den ska va­ra lätt­för­stå­e­lig även för den här ål­dern, sä­ger för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Rolf Lin­dqvist.

De­le­ga­tio­nen på Va­le­myr­sko­lan be­stod av ho­nom och Åke Svan­berg, som Rolf Lin­dqvist be­skri­ver som skrif­tens pap­pa.

DET HAR LAGTS ner myc­ket tid från för­e­ning­ens si­da på att få ihop skrif­ten om Strömstads stor­makts­hi­sto­ria, med sta­den som hu­vud­bas in­för fält­tå­get mot Nor­ge och Fred­riksten 1718. Men ock­så histo­ri­en från åren fö­re den ”odöd­li­ge” kung­ens död, som till ex­em­pel den dansk-nors­ke ami­ra­len Tor­den­ski­olds an­fall mot Strömstad.

– Hu­vud­de­len gäl­ler Strömstad. Det var tänkt att in­te va­ra en strikt aka­de­misk skrift ut­an nå­got ock­så för skol­barn och all­män­het och vi val­de att ploc­ka ut li­te go´a gre­jer. Ex­em­pel­vis var Strömstad först med hö­ger­tra­fik i Sve­ri­ge. Karl XII som var en­väl­dig kung be­stäm­de att ”nu ska vi ha hö­ger­tra­fik

”Det kan fort­fa­ran­de hit­tas ka­non­ku­lor i mar­ken när man grä­ver och ska byg­ga nya hus”

för att få ord­ning på trans­por­ter­na”. Det är ett sätt att po­pu­la­ri­se­ra histo­ri­en, sä­ger Åke Svan­berg.

För Ca­ro­li­ne West­man, lä­ra­re i id­rott och histo­ria, in­ne­bär kung­ens döds­da­tum på fre­dag och för­e­ning­ens be­sök att mel­lan­sta­di­e­e­le­ver­na får lä­ra sig mer om den lo­ka­la histo­ri­en.

– Jag kän­de att när vi när­mar oss den 30:e november ska vi pra­ta stor­makts­ti­den och få in när­histo­ri­en med det­ta. Det är jät­te­häf­tigt, sä­ger hon, och fort­sät­ter:

– In­nan har vi pra­tat om stor­makts­ti­den ge­ne­rellt, nu får ele­ver­na hö­ra om kopp­ling­en till Strömstad.

ELE­VER­NA FICK SE en kar­ta över det sto­ra svens­ka ri­ket, som näs­tan gjor­de Ös­ter­sjön till en svensk in­sjö ef­ter er­öv­ring­ar av rys­ka, bal­tis­ka, pols­ka och tys­ka om­rå­den på 1700-ta­let. Även hur Strömstad för­vand­la­des från en stad med 250 med­bor­ga­re till en ort som un­der tre års tid fick hit 30 000 sol­da­ter och 20 000 häs­tar.

Och fort­fa­ran­de finns spår från Strömstads stor­hets­tid.

– Det kan fort­fa­ran­de hit­tas ka­non­ku­lor i mar­ken när man grä­ver och ska byg­ga nya hus, be­rät­ta­de Åke Svan­berg för ele­ver­na.

Bild: PONTUS JOHANSSON

SKOLBESÖK. Strömstads histo­ri­e­för­e­ning be­sök­te Va­le­myr­sko­lan och be­rät­ta­de om 1700-ta­let och de­la­de ut skrif­ten När kri­get kom, en skrift för­e­ning­en de­lar ut till al­la kom­mu­nens sko­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.