Helg med mer än klapp­jakt

Strömstads Tidning - - Nyheter - PONTUS JOHANSSON [email protected]­nb.se

Då var det dags för årets klapp­jakt med nattöp­pet. Dess­utom tänds be­lys­ning­en i årets jul­gran på tor­get och det ord­nas en rad kul­tur­ak­ti­vi­te­ter.

Det är på fre­dag kväll som den fart­fyll­da hel­gen kör i gång på tor­get i Strömstad. Med julsång, glögg och pep­par­ka­kor fi­ras den an­tå­gan­de ju­len. Även Fräls­nings­ar­mén finns på plats för att fram­fö­ra sång­er, in­nan den prakt­ful­la jul­gra­nen så små­ning­om tän­der upp sin be­lys­ning vid 18.30-ti­den med tom­ten på plats för att ta emot bar­nens öns­ke­lis­tor.

TAL KOM­MER ATT hål­las av Heidi Ca­ro­li­ne Ny­ström, an­sva­rig för jul­kom­mit­tén, där hon be­rät­tar mer om klapp­jak­ten och nattöp­pet, och se­dan föl­jer ett jul­tal av kom­mu­nal­rå­det Pe­ter Daf­teryd (C) som öns­kar Strömstads­bor­na god jul.

– Det är den hel­gen vi startar ju­len i Strömstad, sä­ger Heidi Ca­ro­li­ne Ny­ström.

Strömstads­kon­cep­tet klapp­jakt med nattöp­pet in­ne­bär att cent­rum­bu­ti­ker­na som in­går i Strömstads köp­manna­för­e­ning har öp­pet läng­re än van­ligt med nattöp­pet på fre­da­gen och till 16-ti­den på lör­da­gen. För var­je hund­ra­lapp som be­ta­las får kö­pa­ren ett num­re­rat jul­klapps­be­vis och är med i ut­lott­ning­en av pri­ser. Bu­ti­ker­na kom­mer ock­så del­ta i en skylt­täv­ling där kun­der­na av­gör vil­ken jul­skylt­ning de tyc­ker bäst om.

”Det är den hel­gen vi startar ju­len i Strömstad”

HEIDI CA­RO­LI­NE NY­STRÖM

MEN KLAPP­JAK­TEN OCH nattöp­pet är fram­för allt en helg i ge­men­ska­pens tec­ken.

– Strömstads­bor­na tyc­ker det är my­sigt att gå ut och träf­fa på gran­nen och gå runt med familjen. Även ut­flyt­ta­de Strömstads­bor kom­mer of­ta hem den hel­gen för att gå på stan på fre­dags­kväl­len, sä­ger Heidi Ca­ro­li­ne Ny­ström.

Och det är in­te ba­ra jul­hand­ling som gäl­ler. Un­der hel­gen er­bjuds en rad and­ra ak­ti­vi­te­ter. På fre­dag kväll ef­ter jul­gran­ständ­ning­en kom­mer pjä­sen ”En jul­sa­ga”, ba­se­ra­de på Char­les Dic­kens klas­si­ker, dra­ma­ti­se­rad och om­ar­be­tad av ung­doms­grup­pen, spe­las i två fö­re­ställ­ning­ar på Kul­tur­hu­set Ska­ge­rack.

Se­na­re sam­ma kväll kom­mer ock­så Jon & Roy, Jo­nat­han Lin­dell och Roy Lundseie, till stads­par­ken för att sjunga julsång­er, och gär­na till­sam­mans i allsång med Strömstads­bor­na.

– Det är ock­så me­ning­en att vi kom­mer va­ra med ne­re på tor­get när de tän­der jul­gra­nen, sä­ger Roy Lundseie.

DET KOM­MER ATT bju­das på glögg och även nå­gon form av sit­tan­ord­ning pla­ne­ras för den som vill slå sig ner. Om det blir då­ligt vä­der kan jul­kon­ser­ten even­tu­ellt för­flyt­tas in till kul­tur­hu­set ef­ter jul­sa­gans slut.

– Vi strä­var mot att det­ta ska bli en tra­di­tion i stads­par­ken på var­je nattöp­pet, sä­ger Roy Lundseie.

Lör­da­gen bju­der på bland an­nat en jul­mark­nad i så­väl Rock ri­ver wes­tern town i Hog­dal som på Ros­sö.

Bild: KARI HOLMWALL

NATTÖP­PET. På fre­dag kväll är det nattöp­pet med klapp­jakt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.