Zonkar­tan ri­tas om i Vg-re­gi­o­nen

Strömstads Tidning - - Nyheter - MA­JA NILSSON

Ett lång­dra­get för­slag om att mins­ka re­gi­o­nens 70 kol­lek­tiv­tra­fik­zo­ner till tre gick ige­nom på re­gi­on­full­mäk­ti­ge un­der tisdagen.

Att änd­ra kol­lek­tiv­tra­fi­kens zo­ner har le­gat som för­slag länge. Den 9 ok­to­ber togs det upp i re­gi­on­full­mäk­ti­ge men åter­re­mit­te­ra­des. Där­ef­ter har Be­red­ning­en för håll­bar ut­veck­ling be­hand­lat ären­det, och un­der tisdagen var det åter i full­mäk­ti­ge för be­slut.

Bland and­ra Ul­ri­ka Frick (MP) yr­ka­de på tillägg till för­sla­get om de änd­ra­de zon­struk­tu­rer­na – hon vil­le att möj­lig­he­ten för kom­mu­ner att sub­ven­tio­ne­ra må­nads­kort för si­na in­vå­na­re skul­le kvar­stå.

YRKANDET FICK BI­FALL, men det var in­te det en­da tilläggs­yr­kan­det som full­mäk­ti­ge fick ta ställ­ning till.

Jo­a­kim Ros­dal (D), pas­sa­de på att lyf­ta De­mo­kra­ter­nas hu­vud­frå­ga un­der dis­kus­sio­nen.

– För att vi i nå­gon mån ska kun­na mild­ra ef­fek­ter­na av Väst­län­ken, mås­te det fin­nas en egen zon för Gö­te­borg. Vi har kom­mit fram till att Gö­te­borg mås­te va­ra en zon ut­ö­ver zo­ner­na a, b, och c. Och den zo­nen ska ha en läg­re taxa än zon a, sä­ger han och gör ett tilläggs­yr­kan­de.

– Det finns ut­rym­me för kom­mu­ner­na att sub­ven­tio­ne­ra för si­na in­vå­na­re, det här för­sla­get hand­lar in­te om taxa, sva­rar Alex Berg­ström som yr­kar av­slag till tilläggs­yr­kan­det.

De­mo­kra­ter­nas yr­kan­de * Zon a om­fat­tar Gö­te­borg, Möln­dal, Par­til­le och Öc­kerö kom­mun. * Zon b om­fat­tar öv­ri­ga nio kom­mu­ner i Gö­te­borgs­re­gi­o­nen, in­klu­si­ve Kungs­bac­ka. * Zon c om­fat­tar res­te­ra­de 37 kom­mu­ner i re­gi­o­nen. av­slogs av full­mäk­ti­ge och de nya zo­nin­del­ning­ar­na gick ige­nom.

Be­slu­tet in­ne­bär att Väst­tra­fiks in­del­ning för zon­struk­tu­ren går från nu­va­ran­de 70 zo­ner till tre. Nå­got som de­bat­te­rats vilt – då det kan kom­ma att slå främst mot gö­te­bor­gar­na, sam­ti­digt som öv­ri­ga egi­o­nen kom­mer att få bil­li­ga­re resor.

Det kan kom­ma att slå främst mot gö­te­bor­gar­na – sam­ti­digt som öv­ri­ga re­gi­o­nen kom­mer att få bil­li­ga­re resor

DET KOM­MER ATT bli en in­fas­nings­pe­ri­od un­der fem år med det nya zon­sy­ste­met för att hit­ta en ba­lans mel­lan ut­gif­ter och in­täk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.