Un­ders­lös blir na­tur­re­ser­vat

Strömstads Tidning - - Nyheter - HAMPUS EKLUND

I för­ra vec­kan tog läns­sty­rel­sen be­slut om ett nytt na­tur­re­ser­vat i Ta­nums kom­mun. Om­rå­det med nam­net Un­ders­lös lig­ger en­dast en hand­full kilo­me­ter från Ta­nums­he­de.

– Fram till 1860 do­mi­ne­ra­des om­rå­det av ljung­he­dar som bränts till be­tes­pro­duk­tion. Se­dan dess har trä­den ta­git över och kom­mit till­ba­ka. Det finns en del tal­lar och ekar som är mel­lan 150 och 200 år gam­la i om­rå­det, sä­ger Ing­var Olofs­son, na­tur­hand­läg­ga­re på läns­sty­rel­sen.

Han be­rät­tar att det var mar­kä­ga­ren som själv tog ini­ti­a­ti­vet till att skogs­om­rå­det skul­le bli ett na­tur­re­ser­vat. Se­dan 2016 har där­för läns­sty­rel­sen un­der­sökt sa­ken och i fre­dags togs be­slu­tet.

UN­DERS­LÖS LIG­GER FY­RA kilo­me­ter öster om Ta­nums­he­de och ska nu skyd­das från ytt­re påverkan av män­ni­skan. Hu­vud­an­led­ning­en till det­ta är att man vill gö­ra det möj­ligt för trä­den att dö na­tur­ligt

”Det gyn­nar en mas­sa ho­ta­de ar­ter som är un­dan­träng­da i dag”

ING­VAR OLOFS­SON, läns­sty­rel­sen

och där­med bli så kal­lad död ved.

– Det gyn­nar en mas­sa ho­ta­de ar­ter som är un­dan­träng­da i dag. Det hand­lar till ex­em­pel om hack­spet­tar samt oli­ka la­vor och mos­sor. En an­nan aspekt är att om­rå­det har vild­markska­rak­tär för att det är så orört, sä­ger Ing­var Olofs­son.

En­ligt Art­da­ta­ban­ken vid Sve­ri­ges lant­bruks­u­ni­ver­si­tet i Uppsa­la är näs­tan 40 pro­cent av Sve­ri­ges röd­lis­ta­de ar­ter be­ro­en­de av död ved, vil­ket är allt mer ovan­ligt på grund av skogs­bru­ket.

I OCH MED be­slu­tet blir Un­ders­lös det 30:e na­tur­re­ser­va­tet i Ta­nums kom­mun och Väst­kust­stif­tel­sen kom­mer att va­ra na­tur­vårds­för­val­ta­re för skogs­om­rå­det.

Bild: LÄNS­STY­REL­SEN

UN­DERS­LÖS. Här finns hund­ra­tals år gam­la tal­lar och ekar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.