Fo­to­gra­fen sök­te stämningar

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - MARITA ADAMSSON 0526-624 02 [email protected]­nb.se

– Jag vil­le att fo­to­gra­fi­er­na skul­le be­rät­ta en egen histo­ria, sä­ger fo­to­gra­fen Thomas Örn Karlsson, som gjort boken Rö­rel­ser i sko­gen till­sam­mans med text­för­fat­tar­na Mar­tin Simonson och Per Johansson.

Tri­on ut­gör ett li­tet nät­verk kring Thomas Örn Karlsson. Han är upp­växt i trak­ter­na kring Krok­strand och barn­domsvän till Mar­tin Simonson och bor nu i Herr­ljunga, nå­gon mil från Per Johansson, som skri­vit den in­le­dan­de be­rät­tel­sen, för­lagd till me­del­tid och Väs­ter­göt­land.

Thomas har gjort fo­to­böc­ker och ut­ställ­ning­ar ti­di­ga­re men in­te ar­be­tat nä­ra skri­van­de för­fat­ta­re på det här vi­set.

– Jag har fått lä­ra mig att se bild i text.

– Jag läs­te al­la ma­nuskor­ri­ge­ring­ar som Mar­tin och Per gjor­de och sök­te en bild som har­mo­ni­e­ra­de med vis­sa textav­snitt. Se­dan gick jag ut och fo­to­gra­fe­ra­de.

HAN HAR VE­LAT att text och fo­ton ska bil­da en röd tråd, där ing­en av dem tar över.

– An­nars fo­to­gra­fe­rar jag ju med ett eget syf­te. Nu var jag tvung­en att sät­ta mig in i tex­ten in­nan jag gick ut och tog bil­der, fun­de­ra över hur Per och Mar­tin tänk­te och över hur jag själv tänk­te.

När bil­der­na var tag­na skic­ka­de han si­na för­slag till för­fat­tar­na.

– Det har va­rit en pro­cess mel­lan oss he­la ti­den.

Per bor vis­ser­li­gen nä­ra Thomas, men Mar­tin är nu­me­ra bo­satt i Baski­en i nor­ra Spa­ni­en, så till stor fo­to­graf del har processen gått via te­le­fon och in­ter­net.

Som fo­to­graf har Thomas Örn Karlsson fram­för allt ta­git fas­ta på stämningar i för­fat­tar­nas berättelser.

– Stäm­ning­en har spe­lat ofant­ligt stor roll. När jag fö­re­lä­ser om mitt ar­be­te bru­kar jag sä­ga att jag in­te fo­to­gra­fe­rar läng­re; jag må­lar med ka­me­ran.

DET SURREALISTISKA OCH na­tu­ren är hans bä­ran­de bild­te­ma i boken.

– Jag har an­vänt min kre­a­ti­va åd­ra, in­te en do­ku­men­tär.

Han har ock­så ve­lat att bil­der­na ska bä­ra en egen histo­ria, fun­ge­ra själv­stän­digt i för­hål­lan­de till tex­ten, in­te minst med tan­ke på fo­to­gra­fer som vill lä­sa boken.

– Man ska kun­na lä­sa ett styc­ke och se­dan bör­ja tit­ta på en bild och ”fan­ti­se­ra bort sig”, för­kla­rar han, med ett ut­tryck som skul­le kun­na stå som över­gri­pan­de äm­ne för he­la boken.

För fan­ti­se­rar bort sig är ju vad många av bokens hu­vud­per­so­ner gör, när rollspel och fan­ta­si­värld bör­jar ta över så­väl forsk­ning som yr­kes­liv och skogs­bruk.

Thomas Örn har allt­så valt bort re­a­lis­tis­ka bil­der. Män­ni­skor finns ba­ra på två fo­ton i he­la boken, de fles­ta bil­der­na ut­görs av skog och na­tur un­der oli­ka års­ti­der, med oli­ka ljus­skift­ning­ar och stäm­nings­lä­gen.

– När jag viss­te vil­ken bild jag vil­le ha fick jag in­vän­ta rät­ta ljus­för­hål­lan­den. Jag vil­le få fram det mör­ka i be­rät­tel­ser­na.

DET HAR TA­GIT tid och kraft, sär­skilt som han pa­ral­lellt gjor­de den sto­ra ut­ställ­ning­en och boken Luft Land Vat­ten, som ock­så va­rit på tur­né till Strömstad.

– Det var li­tet för myc­ket att kö­ra två så­da­na pro­jekt sam­ti­digt. Det blev men­talt ut­tröt­tan­de. Ha­de jag ve­tat hur myc­ket jobb det skul­le bli ha­de jag kans­ke in­te gett mig in på det. Än­då sä­ger Mar­tin i in­ter­vjun här in­till att ni gör en upp­föl­ja­re?

– Ja­visst, det gör vi. Nu gör jag myc­ket dub­bel- och mul­ti­ex­po­ne­ring­ar. Det blir än­nu mer surrealistiska na­turmil­jö­er.

”Man ska kun­na lä­sa ett styc­ke och se­dan bör­ja tit­ta på en bild och ’fan­ti­se­ra bort sig’”

TOMAS ÖRN KARLSSON

Bild: MARITA ADAMSSON

MÅLARE. Thomas Örn Karlsson sä­ger att han må­lar med ka­me­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.