Vin­ter­mörk­ret en sä­ker­hets­risk i tra­fi­ken

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - JA­KOB SIMONSON

I per­fek­ta för­hål­lan­den har en mil­jon bi­lis­ter i Sve­ri­ge tra­fik­far­lig syn, vil­ket in­ne­bär att de ser sud­digt re­dan vid två me­ters av­stånd. 69 pro­cent upp­le­ver dess­utom att de ser säm­re i mör­ker.

Den 18 ok­to­ber ge­nom­för­des Syn­be­sikt­ning­en för ti­on­de året i rad. Syn­be­sikt­ning­en är ett stort syn­test av bil­fö­ra­re, ett sam­ar­be­te mel­lan Sy­nop­tik och Bil­prov­ning­en.

Syn­be­sikt­ning­en 2018 vi­sar att den upp­lev­da för­säm­ring­en av sy­nen i mör­ker är ål­ders­re­la­te­rad. Från 40 års ål­der ökar an­ta­let bi­lis­ter som upp­le­ver att de ser säm­re i mör­ker med cir­ka tio pro­cen­ten­he­ter för var­je år­tion­de.

93 pro­cent av de till­frå­ga­de sva­ra­de att de med el­ler ut­an glas­ö­gon el­ler lin­ser har tra­fik­sä­ker syn, men 17 pro­cent vi­sa­de sig i själ­va ver­ket ha tra­fik­far­lig syn.

I dag finns det ing­et lag­krav på syn­kon­troll ef­ter att man har fått sitt kör­kort, trots att Syn­be­sikt­ning­en vi­sar att nio av tio vill ha ett lag­krav på syn­kon­troll i samband med kör­korts­för­ny­el­se. Sve­ri­ge är ett av få län­der i EU som sak­nar en så­dan re­gle­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.