Hoc­key­fa­milj i form

SPORT: ELLIOT, MAT­HI­AS OCH LEON GILLERSTEDT SKA LYF­TA LIONS MOT NYA HÖJDER

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - THO­MAS BENNELIND 0526-624 07 tho­[email protected]­nb.se

– Jag tyc­ker att det känns rätt skönt. Vi har ång­at på som tå­get, och har mer el­ler mind­re va­rit kla­ra se­dan en tid till­ba­ka, sä­ger Lhc-trä­na­ren Mat­hi­as Gillerstedt.

43-åring­en har ihop med sö­ner­na Elliot Gillerstedt, 20 år, och Leon Gillerstedt, 17 år, sla­git sig ner i ett av om­kläd­nings­rum­men på Lionshov. Ut­an­för ishal­len vrä­ker reg­net ner.

Ny­li­gen spe­la­de Lions den sista se­ri­e­mat­chen när Le­rum bor­t­a­beseg­ra­des med 7–2. Leon Gillerstedt lu­tar sig till­ba­ka mot rygg­stö­det. Tre mål av for­war­den gjor­de att han gick för­bi bro­dern Elliot i la­gets in­ter­na skyt­te­li­ga – men in­te nog med det: Leon vin­ner även hoc­keytre­ans to­ta­la skyt­te­li­ga med 12 full­träf­far på li­ka många mat­cher.

– Hit­tills har det gått bra. Egent­li­gen tän­ker jag in­te hel­ler så myc­ket på po­äng. I bör­jan på sä­song­en kän­de jag mig li­te ring­ros­tig, men se­dan har det gått bätt­re, sä­ger han.

Ef­ter en se­jour med hoc­key i Gäv­le vän­de han till­ba­ka med ny in­sikt. Grund­läg­gan­de förberedelser som sömn, kost och di­sci­plin sat­tes i ru­tin.

– Man be­hö­ver he­la ti­den va­ra mer se­ri­ös. Jag lär­de mig myc­ket i Gäv­le. Fram­för allt mås­te man he­la ti­den ge 100 pro­cent i al­la lä­gen, sä­ger han.

STO­RE­BROR ELLIOT ÄR väl in­för­stådd i hur det är att spe­la hoc­key ut­an­för trygg­hets­zo­nen i Strömstad och på Lionshov. Ef­ter ett par fram­gångs­ri­ka sä­song­er i Gäv­leklub­ben Val­bo HC blev han upp­ringd av Lek­sand. Han tog ste­get till J20-la­get men brom­sa­des upp av en ax­el­ska­da.

– Ax­el­ska­dan gjor­de att jag in­te rik­tigt kla­ra­de av att pre­ste­ra vad jag vil­le i Lek­sand. Då jag även var sista-års-ju­ni­or var al­ter­na­ti­ven att plats i A-la­get, el­ler att hit­ta en an­nan klubb. Med ax­el­ska­dan i åtan­ke var spel i A-la­get ute­slu­tet.

– Men jag skul­le sä­ga att mi­na tre år i Val­bo gav mig mest. Där fick jag myc­ket hjälp med den men­ta­la bi­ten. När många i la­get val­de att läg­ga av, fort­sat­te jag att kri­ga på och det gav mig se­dan chan­sen i Lek­sand. Att ef­ter de åren se­dan få sam­ta­let från Lek­sand ... jag ring­de upp pap­pa di­rekt, sä­ger Elliot Gillerstedt med ett stort le­en­de.

FÖR NÄS­TAN EX­AKT ett år se­dan var han till­ba­ka i Lions. La­get ha­de pre­cis som nu gått upp i all­tre­an, men föll där­ef­ter blytungt och slu­ta­de sist.

I år har Elliot och Lions vux­it ett par snäpp. Den 20-åri­ge for­war­den är en kom­pe­tent två­vägs­spe­la­re: el­va mål och nio as­sist pla­ce­rar ho­nom som tvåa i hoc­keytre­an bakom et­tan och lag­kam­ra­ten Filip Hilmersson.

– För­ra sä­song­en spe­la­de jag två mat­cher i all­tre­an med Lions, men kän­de se­dan att det var bätt­re att vi­la ax­eln. Tem­pot i all­tre­an är hög­re, sä­ger han.

Lag­mo­ra­len är en av de bä­ran­de väg­gar­na i årets Lions­byg­ge. Gläd­je så­väl på som ut­an­för isen ger re­sul­tat, me­nar Elliot Gillerstedt. Men när all­tre­an star­tar – tro­ligt­vis näs­ta helg – är det till­ba­ka på ru­ta ett som gäl­ler.

Mat­hi­as Gillerstedt hö­jer blic­ken. Un­der hoc­keytre­an är det två mat­cher som stic­ker ut: bor­t­a­seg­rar­na mot Rön­näng och Kål­le­red. Tak­tiskt fo­kus lig­ger på de­fen­si­ven men ock­så att upp­nå jäm­na­re lägsta­ni­vå.

– Vi är ett ungt lag. Sam­ti­digt är mål­sätt­ning­en att vi ska va­ra bland de fy­ra främs­ta i all­tre­an för att nå di­rekt­plat­sen till näs­ta kval­se­rie. Men når vi topp fy­ra har vi gjort det fruk­tans­värt bra, sä­ger trä­na­ren.

”Vi är ett ungt lag. Sam­ti­digt är mål­sätt­ning­en att vi ska va­ra bland de fy­ra främs­ta i all­tre­an för att nå di­rekt­plat­sen till näs­ta kval­se­rie. Men når vi topp fy­ra har vi gjort det fruk­tans­värt bra.”

MAT­HI­AS GILLERSTEDT trä­na­re, Lions HC

Bild: THO­MAS BENNELIND

MÅLMEDVETNA. Lions ur­star­ka höst­sä­song har bäd­dat för se­rie­se­ger i hoc­keytre­an. Elliot, Mat­hi­as och Leon Gillerstedt blickar nu framåt mot spel i all­tre­an.

VID RODRET. Mat­hi­as Gillerstedt och spe­lar­na går just nu i vän­tans ti­der när spel i all­tre­an häg­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.