För­bju­der ut­hyr­ning av hus

Nu blir det ut­hyr­nings­för­bud på det när­mast obe­bo­e­li­ga hu­set som Mo­ni­ka Andre­as­sen och hen­nes son Tom Skilbred hyr på Högstad i Ske­etrak­ten.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - JA­KOB SIMONSON

Nu sät­ter kom­mu­nen ner fo­ten i fråga om det när­mast obe­bo­e­li­ga hu­set i Högstad, som Mo­ni­ka Andre­as­sen och hen­nes son hyr. Fas­tig­hets­ä­ga­ren får ut­hyr­nings­för­bud från mit­ten av ja­nu­a­ri.

”Det är bra att han får för­bud att hy­ra ut, det tyc­ker jag kom­mu­nen gör rätt i. Pro­ble­met är att vi in­te har nå­gon­stans att ta vägen, och det är väl­digt kort var­sel.”

TOM SKILBRED

Tom Skilbred bor i hu­set till­sam­mans med sin mam­ma Mo­ni­ka Andre­as­sen. De har bott i hu­set i Högstad ut­an­för Skee se­dan 2013, ti­di­ga­re med Mo­ni­kas and­re son Ma­ri­us som nu flyt­tat till Ta­num. Men hu­set är, som ST­NB be­rät­ta­de om 18/10, fullt med svart­mö­gel, hy­res­gäs­ter­na dras med sjuk­do­mar och vin­ter­tid har de sto­ra pro­blem med ky­la och möss.

Nu kom­mer de­ras hy­resvärd, Kjell Haa­ve, att be­läg­gas med ut­hyr­nings­för­bud av kom­mu­nen. Se­nast den 16 ja­nu­a­ri ska hy­res­gäs­ter­na va­ra ut­flyt­ta­de.

– Det är bra att han får för­bud att hy­ra ut, det tyc­ker jag kom­mu­nen gör rätt i. Pro­ble­met är att vi in­te har nå­gon­stans att ta vägen, och det är väl­digt kort var­sel, sä­ger Tom Skilbred. Kan Hy­res­gäst­för­e­ning­en gö­ra nå­got för er?

– De har hjälpt oss gente­mot hy­res­vär­den, men de hjäl­per oss in­te med nytt bo­en­de. Så vi sit­ter i en be­svär­lig sits.

Karin Alex­an­ders­son, mil­jö- och häl­so­skydds­in­spek­tör vid Strömstads kom­mun, be­kräf­tar att för­valt­ning­en har för av­sikt att be­slu­ta om ut­hyr­nings­för­bud.

– Ja, det gjor­des en be­sikt­ning av An­ti­cimex för någ­ra vec­kor se­dan som vi­sar att hu­set är i väl­digt då­ligt skick. Det finns så­da­na bris­ter att ut­hyr­ning bör upp­hö­ra.

Ut­hyr­ning­en av hu­set ska upp­hö­ra se­nast den 16 ja­nu­a­ri, sä­ger Karin Alex­an­ders­son.

– Vi har be­dömt att det här hu­set in­te ska hy­ras ut. Jag in­vän­tar ett ytt­ran­de från fas­tig­hets­ä­ga­ren, men rap­por­ten vi­sar att det är så­pass om­fat­tan­de åt­gär­der som be­hö­ver gö­ras att jag har svårt att se att han skul­le kun­na åt­gär­da det på så kort tid. Det hans ytt­ran­de skul­le kun­na på­ver­ka är ti­den då ut­hyr­ning­en ska upp­hö­ra.

DET ÄR ETT de­le­ga­tions­be­slut, vil­ket in­ne­bär att för­valt­ning­en fat­tar be­slu­tet ut­an att be­hö­va gå via mil­jö- och bygg­nämn­den.

Strömstads Tid­ning får tag i hy­res­vär­den Kjell Haa­ve på te­le­fon på fre­da­gen. När han får ve­ta att det är tid­ning­en som vill stäl­la frå­gor till ho­nom om hu­set i Högstad av­slu­tar han snabbt sam­ta­let.

– Är det från Strömstads Tid­ning? Då får du ha en fort­satt god dag. Jag har in­te mer att sä­ga i det här ären­det. Var­för har du in­te gjort den nöd­vän­di­ga sa­ne­ring­en av hu­set?

Klick. Kjell Haa­ve läg­ger på lu­ren.

Nu är frå­gan vart hy­res­gäs­ter­na ska ta vägen ef­ter den 16 ja­nu­a­ri, då ut­hyr­nings­för­bu­det trä­der i kraft.

– Vi hop­pas hit­ta nå­got nytt och har satt in an­non­ser bå­de i tid­ning­en och på in­ter­net, men ing­en har hört av sig än, sä­ger Tom Skilbred.

Bild: JA­KOB SIMONSON

SORGLIGT SKICK. Hy­res­vär­den har fått många chan­ser att åt­gär­da pro­ble­men i hu­set. Men nu får han ut­hyr­nings­för­bud. Mo­ni­ka Andre­as­sen vid ett av de mög­li­ga fönst­ren.

KY­LA, MÖSS OCH MÖGEL. Mo­ni­ka Andre­as­sen och hen­nes son Tom Skilbred på vin­den, som läc­ker som ett såll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.