De dan­sar fram mod

– Kän­ner ni er nöj­da? Det ska ni gö­ra. Dans­lä­rar­na Lina Hård och Ni­na Si­re av­slu­tar trä­nings­kväl­len för för­djup­nings­kur­sens ele­ver med upp­munt­ran­de ord.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - MARITA ADAMS­SON 0526-624 02 marita.adams­[email protected]­nb.se

KUL­TUR: Kul­tur­sko­lan i Strömstad har i höst haft en ny kurs för dan­se­le­ver som vill sat­sa re­jält. Nu re­pe­te­rar de en av­slut­nings­fö­re­ställ­ning. 20 dan­sa­re som för­dju­pat sig i dans­sti­lar som dan­ce­hall, ba­lett och hal­ling – och in­te räds att an­vän­da ak­ro­ba­tik – vän­der in och ut på be­grep­pet mod och gör si­na tolk­ning­ar i dans.

På tors­dag 6 de­cem­ber är det pre­miär och se­dan föl­jer yt­ter­li­ga­re två da­gar med fö­re­ställ­ning­ar på gym­na­si­et. En 20 ele­ver stark grupp vi­sar vad de syss­lat med un­der höst­ter­mi­nen.

Kul­tur­sko­lan har ju länge haft syn­ner­li­gen liv­ak­tig dans­verk­sam­het, men de här eleverna är förs­ta kul­len i det som helt en­kelt fått nam­net För­djup­nings­kur­sen.

Den är vad nam­net sä­ger: en kurs för dem som re­dan dan­sat länge, som vill sat­sa ex­tra och för­kov­ra sig yt­ter­li­ga­re. Det be­ty­der höga för­vänt­ning­ar på en­ga­ge­mang och när­va­ro – och många tim­mars trä­ning.

– De dan­sar minst tre tim­mar i vec­kan, en del sex tim­mar, be­rät­tar Ni­na Si­re.

Det gör att det har fun­nits tid att in­fö­ra nya sti­lar, ryt­mer och dans­for­mer. På sce­nen nu finns bland an­nat ex­em­pel på hal­ling, ett in­slag som an­nars in­te bru­kar fö­re­kom­ma i Kul­tur­sko­lan. Lina Hård

gick i 2000-ta­lets bör­jan en kurs i folk­lig sce­nisk dans där hal­ling ha­de stort ut­rym­me och Kul­tur­sko­lan har allt­så haft ex­tra kun­skap att lu­ta sig emot. Ak­ro­ba­tik har ock­så in­gått i hös­tens trä­ning, det mär­ker man ef­ter ba­ra en kort stund i trä­nings­lo­ka­len, och den kan be­hö­vas i hal­ling­en ock­så. Gam­la folk­li­ga dan­ser hand­lar ju in­te säl­lan om dan­sa­re som eg­gar varand­ra att rö­ra sig for­ta­re och for­ta­re, spar­ka hög­re och hög­re el­ler and­ra ut­ma­ning­ar.

För­djup­nings­kur­sen läg­ger ock­så vikt vid att ut­veck­la ele­ver­nas egen kre­a­ti­vi­tet och ska­par­för­må­ga ge­nom im­pro­vi­sa­tion och ko­re­o­gra­fi. En del av fö­re­ställ­ning­en in­ne­hål­ler där­för ko­re­o­gra­fi­er gjor­da av kur­sens ele­ver, som i stör­re el­ler mind­re grup­per ar­be­tat med oli­ka va­ri­an­ter av fö­re­ställ­ning­ens över­gri­pan­de te­ma.

DET HAND­LAR OM mod. Frå­gan vad mod kan va­ra lig­ger som grund för he­la fö­re­ställ­ning­en och sva­ren hörs ci­te­ra­de me­dan dan­sen på­går. Mod kan va­ra att vå­ga pra­ta in­för he­la klas­sen. Mod kan va­ra att stå upp för män­ni­skors li­ka rät­tig­he­ter. Mod kan va­ra att hop­pa från ti­ome­ta­ren el­ler att vå­ga sä­ga för­låt när man så­rat nå­gon.

I dans kan mo­det ta sig oli­ka ut­tryck. Grup­per­na har ar­be­tat själv­stän­digt med si­na eg­na tolk­ning­ar av be­grep­pet, själ­va bo­kat lo­ka­ler och sett till att ar­be­tet gått framåt.

Det har det gjort. Det är där­för grup­pen nu mot slu­tet av re­pe­ti­tions­pe­ri­o­den får upp­ma­ning­en från si­na lä­ra­re att va­ra stol­ta över vad de åstad­kom­mit.

Kul­tur­sko­lan å and­ra si­dan kan va­ra stolt över att ha sått ett så livs­kraf­tigt dansin­tres­se. De ung­do­mar mel­lan 14 och 18 år som väl­jer att läg­ga en stor del av sin fri­tid på dan­s­trä­ning är många nog att helt och hål­let fyl­la upp scenut­rym­met i gym­na­si­et.

MOD. För­djup­nings­kur­sens ele­ver gör många oli­ka tolk­ning­ar av be­grep­pet.

Bild: MARITA ADAMS­SON

FART. 20 dan­sa­re fyl­ler sce­nen.

FORM. Män­ni­sko­krop­par kan byg­ga som skulp­tu­rer.

TRYGG­HET. Jag hål­ler i dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.