Där­för tar vi be­talt för di­gi­ta­la ny­he­ter

Då och då ham­nar jag i dis­kus­sion med lä­sa­re som tyc­ker att vi gör fel när vi tar be­talt för ar­tik­lar på nä­tet. Ar­gu­men­ten va­ri­e­rar för­vis­so men tan­ge­rar varand­ra.

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare - INGALILL SUND­HA­GE Chefre­dak­tör 0522 – 992 30 ingalill.sund­ha­[email protected]­husla­ning­en.se

KRÖ­NI­KA. Det kan rö­ra sig om att en och an­nan tyc­ker att vi ska äg­na oss åt nå­got slags fi­lan­tro­pisk verk­sam­het och lå­ta allt vårt ma­te­ri­al va­ra öppet så att al­la kan lä­sa allt. And­ra tyc­ker att vi ute­stäng­er lä­sa­re med ett lås på ar­tik­lar­na, sär­skilt de som in­te har råd att ha ett abon­ne­mang och att vi där­för bor­de va­ra ge­ne­rö­sa med ny­he­ter som des­sa kan ha nyt­ta av. Och så finns det lä­sa­re – of­ta po­li­ti­ker – som vill få sprid­ning på ar­tik­lar de del­ta­git i och då gär­na vill läg­ga ut ma­te­ri­a­let i so­ci­a­la me­di­er.

Lä­sa­re bru­kar då och då gö­ra mig upp­märk­sam på det­ta och vi har upp­fris­kan­de åsikts­ut­by­ten i den­na fråga. Ett re­so­ne­mang är att vi skul­le bli mer re­le­van­ta om ny­he­ter­na vi tar fram görs till­gäng­li­ga för al­la och som kan bli start­skot­tet för fort­sat­ta dis­kus­sio­ner. Det sä­ger jag in­te emot, och vi pub­li­ce­rar ock­så in­sän­dar­na så att de kan lä­sas av al­la och spri­das i so­ci­a­la me­di­er av den som skri­vit, men att ock­så lå­ta vår journalistik va­ra gra­tis vo­re för­ödan­de för oss som fö­re­tag. Att säl­ja ny­he­ter till lä­sar­na är ju he­la vår

Att läm­na dör­ren vidöp­pen till vår lo­ka­la journalistik vo­re ett stort miss­tag. Journalistik har ald­rig va­rit gra­tis

af­färsidé. Vik­tig in­for­ma­tion ska hål­las öppet, det är rik­tigt, men då tän­ker jag på stopp på E6, skogs­brand i Ta­num, över­sväm­ning­ar el­ler otjän­ligt vat­ten. Att be­rät­ta om ett po­li­tiskt ut­spel, ett pro­jekt som drivs för att stöd­ja de sva­ga i samhället el­ler en spe­ci­ell kul­tu­rell verk­sam­het man som bor­de få sprid­ning är ock­så vik­ti­ga ny­he­ter – vi vill ju va­ra an­ge­läg­na och till nyt­ta – men om då des­sa ska va­ra öpp­na, vad ska vi då tjä­na peng­ar på? Tvål och to­a­lett­pap­per är ju ock­så vik­tigt att ha för den en­skil­de, men det finns ing­en af­fär dit du kan gå och få det gra­tis.

Att öka sprid­ning­en av ma­te­ri­a­let är ock­så nöd­vän­digt för att bli läs­ta och vi an­vän­der de verk­tyg vi har för att gö­ra det­ta möj­ligt. Vi kan till ex­em­pel ha en ny­het öp­pen un­der någ­ra tim­mar på saj­ten för att se­dan lå­sa den, vi kan ha vis­sa de­lar av ma­te­ri­a­let öppet och res­ten låst. Men att läm­na dör­ren vidöp­pen in till vår lo­ka­la journalistik vo­re ett stort miss­tag. Journalistik har ald­rig va­rit gra­tis och på den di­gi­ta­la platt­for­men är det an­vän­da­ren som be­ta­lar.

Till sist, håll gär­na ögo­nen öpp­na för in­om kort kom­mer vi att för­nya vår sajt och vår pap­pers­tid­ning. Men ni som lä­ser ny­he­ter på papp­ret be­hö­ver in­te va­ra oro­li­ga; stor­le­ken på tex­ten kom­mer att va­ra den­sam­ma.

Trev­lig helg!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.