Sam­la­des för kli­mat­frå­gan

Strömstads Tidning - - Nyheter - JA­KOB SIMONSON 0526-624 10 ja­[email protected]­nb.se

I Ta­nums­he­de sam­la­des på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen ett 20tal per­so­ner i en kli­mat­ma­ni­fes­ta­tion. – Vi vill att kom­mu­nen ska bi­dra till att hej­da den glo­ba­la upp­värm­ning­en och så snart som möj­ligt bli fos­sil­fri, sä­ger Åsa Rehn­dell.

Un­der fre­da­gen hölls ma­ni­fes­ta­tio­ner i över hund­ra svens­ka kom­mu­ner för att väc­ka upp­märk­sam­het för kli­mat­frå­gan.

Ma­ni­fes­ta­tio­ner som del­vis häm­tat in­spi­ra­tion från 15-åri­ga Gre­ta Thun­bergs upp­märk­sam­ma­de skol­strejk för kli­ma­tet. En strejk som ton­å­ring­en ge­nom­för var­je fre­dag ut­an­för Riks­dags­hu­set i Stock­holm.

EN AV PLAT­SER­NA var Ta­nums­he­de, där ett 20-tal per­so­ner, mel­lan 4 och 86 år, sam­la­des ut­an­för kom­mun­hu­set på ef­ter­mid­da­gen med hand­tex­ta­de skyl­tar.

– Vi vill gär­na stöd­ja Gre­ta Thun­berg, hon är verk­li­gen ett fö­re­dö­me, och vi vill vi­sa hur vik­tigt det är att vän­da ut­veck­ling­en och vid­ta de åt­gär­der som krävs, sä­ger Åsa Rehn­dell, Ta­nums­he­de.

Det hand­lar om värl­dens vik­ti­gas­te fråga som bor­de va­ra en fak­tor i al­la be­slut som fat­tas, me­nar hon.

– Ta­num kan va­ra ett gott fö­re­dö­me och stäl­la om till att bli en helt fos­sil­fri kom­mun. Det är lätt att sä­ga att det in­te spe­lar nå­gon roll vad vi gör för att vi är så små, och pe­ka på Ki­na, men al­la mås­te gö­ra sitt.

AGNETA EK­MAN WINGATE, Bott­na, me­na­de att vi mås­te sät­ta ner fo­ten för bar­nens skull.

– Pre­cis som min mam­ma ställ­de upp mot na­zis­men i Gäv­le på sin tid, så mås­te vi stäl­la upp i dag för att för­hind­ra en kli­mat­kol­laps. Det mås­te vi gö­ra för vå­ra barns och barn­barns skull.

Fre­da­gens ma­ni­fes­ta­tio­ner ha­de ing­et ut­ta­lat enat syf­te, mer än att få lan­dets po­li­ti­ker att skyn­da på ar­be­tet med att nå de in­ter­na­tio­nellt över­enskom­na kli­mat­må­len.

På sön­dag, den 2 de­cem­ber, sam­las le­da­re från värl­dens al­la hörn för FN:S kli­mat­kon­fe­rens i pols­ka Ka­towice. Tan­ken är att na­tio­ner­na ska enas om hur Pa­ris­av­ta­let från 2015 ska kun­na ge­nom­fö­ras mer i de­talj än i de mer över­gri­pan­de for­mu­le­ring­ar­na som ex­i­ste­rar nu.

Bild: JA­KOB SIMONSON

SAM­LA­DES FÖR KLI­MA­TET. Ta­nums­he­de var en av många plat­ser i lan­det där folk sam­la­des för att de­mon­stre­ra på fre­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.