Den som läng­tar ef­ter snö får vän­ta

Strömstads Tidning - - Nyheter - AGNETA KÄLLBERG

An­ders slas­kar, ju­len bras­kar. Nå­ja, så långt fram vet vi in­te hur väd­ret blir, men väl till ad­vent.

– Nej ju­len är för långt bor­ta så det är omöj­ligt att sä­ga, och det är svårt sta­tis­tiskt att sä­ga hur det skul­le kun­na tän­kas bli det gäl­ler det ord­språ­ket. Nu har vi gått från en pe­ri­od med rik­tigt kallt vä­der som har sla­git om till ett mil­da­re grå­vä­der, sä­ger Christof­fer Hall­gren, me­te­o­ro­log på Foreca.

Och ty­värr, ni som har hop­pats på att det skul­le fal­la stäm­nings­full snö på förs­ta ad­vent kom­mer att bli be­svik­na.

– Ja, på sön­dag drar ett nytt om­fat­tan­de regn­om­rå­de in så det kom­mer att reg­na he­la da­gen. Det blir mil­da tem­pe­ra­tu­rer mel­lan tre och fem plus­gra­der, så man får sit­ta in­ne och my­sa i stäl­let och låt­sas att reg­net är snö, sä­ger Christof­fer Hall­gren.

”An­ders slas­kar, ju­len bras­kar” är ett ta­le­sätt som be­ty­der att ju­len bju­der på det mot­sat­ta väd­ret än på An­ders­da­gen som är den 30 no­vem­ber. Och tvärtom. Ska man tro på det kan vi vän­ta oss snö till jul. Bras­ka be­ty­der just knast­ra, som snön un­der föt­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.