Lo­ka­la id­rot­ta­re ska pri­sas

Kul­tur­hu­set Ska­ge­rack blir plat­sen för den förs­ta upp­la­gan av För­e­nings­ga­lan. Strömstads kom­mun och För­e­nings­na­vet står bakom ar­range­mang­et där in­sat­ser in­om för­e­nings­li­vet upp­märk­sam­mas.

Strömstads Tidning - - Nyheter - THO­MAS BENNELIND 0526-624 07 tho­[email protected]­nb.se

Lör­da­gen blir en hi­sto­risk dag. För förs­ta gång­en nå­gon­sin ar­ran­ge­ras en för­e­nings­ga­la i re­gi av Strömstads kom­mun.

Ga­lan kom­mer att hål­las var tred­je år och har som syf­te att hyl­la le­da­re, ak­ti­va och ide­el­la kraf­ter.

In­bjud­na är för­e­ning­ar med barn- och ung­doms­verk­sam­het; fri­tids­för­e­ning­ar av­ses id­rotts- och fri­lufts­för­e­ning­ar. Pri­ser ska de­las ut till årets kvinn­li­ga del­ta­ga­re,

Ga­lan kom­mer att hål­las var tred­je år och har som syf­te att hyl­la le­da­re, ak­ti­va och ide­el­la kraf­ter.

man­li­ge id­rot­ta­re, le­da­re, ung­doms­le­da­re och pre­sta­tion.

Ut­näm­ning­ar­na av de oli­ka pris­ta­gar­na av­görs av en ju­ry som be­står av För­e­nings­na­vets sty­rel­se, Idrotts­för­bun­det och Strömstads kom­mun fri­tid.

Strömstads tid­nings sport­re­por­ter Tho­mas Bennelind de­lar ut pris till årets eldsjäl.

Bild: PON­TUS JO­HANS­SON

GA­LA FÖR ID­ROTT. För­e­nings­ga­lan kom­mer att hål­las på Kul­tur­hu­set Ska­ge­rack.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.