För­fat­tar­kväll med Ra­ne­lid

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - MARITA ADAMS­SON 0526-624 02 marita.adams­[email protected]­nb.se

Tis­dags­kväl­len går i böc­ker­nas tec­ken på Kul­tur­hu­set Ska­ge­rack. Tre namn­kun­ni­ga nor­dis­ka för­fat­ta­re kom­mer på be­sök: Björn Ra­ne­lid, Christi­na Hes­sel­holdt och Casper André Lugg.

Strömstad är se­dan någ­ra till­ba­ka en av sce­ner­na som in­går i or­ga­ni­sa­tio­nen Fo­rum för po­e­si och pro­sa. Ett av de­ras stopp un­der hös­ten blir här – tis­dag 4 de­cem­ber.

I säll­skap är un­der­ru­bri­ken på för­fat­tar­kväl­len, där en svensk, en dansk och en norsk för­fat­ta­re får fö­ra or­det och lä­sa ur si­na verk.

Björn Ra­ne­lid är det svens­ka nam­net. Han har gäs­tat Strömstad för­ut och är väl­känd ock­så som fö­re­drags­hål­la­re. Han har vid det här la­get ock­så mer än 30 böc­ker bakom sig. I höst har han kom­mit ut med ro­ma­nen Fan­tas­tis­ka kvin­nor i vat­ten­tor­net, som föl­jer tre kvin­no­ö­den knut­na till nöd­bo­stä­der­na i ett om­byggt vat­ten­torn i Mal­mö.

FRÅN DAN­MARK KOM­MER Christi­na Hes­sel­holdt, ro­man­för­fat­ta­re som skri­ver för bå­de vux­na och barn. 2017 kom Säll­ska­pet, en bok be­stå­en­de av fy­ra kort­ro­ma­ner, ut i svensk över­sätt­ning. Den har hyl­lats av kri­ti­ker­na i så­väl Sve­ri­ge som Dan­mark. I cent­rum för be­rät­tel­ser­na står en kvin­na och per­so­ner i hen­nes när­het, som skild­ras vid oli­ka tid­punk­ter och ur oli­ka per­spek­tiv.

CASPER ANDRÉ LUGG är norr­man. Han är yngst i tri­on, född 1985, och de­bu­te­ra­de se­na­re än de bäg­ge and­ra. Förs­ta bo­ken, dikt­sam­ling­en Li­te rekvi­em, kom 2011. I år kom hans fem­te bok, Til­gi det vir­ke­li­ges blomst­ring. Ock­så han har fått myc­ket ros av lit­te­ra­turkri­ti­ker­na. För­ra året fick han ett av de nors­ka bok­hand­lar­nas sti­pen­di­er.

Bild: ULF BLOMGREN

ÅTER­KOM­MER. Björn Ra­ne­lid var en av för­fat­tar­na på Spring Word Fes­ti­val 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.