Böc­ker­na i vå­rens bok­cirk­lar

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - MARITA ADAMS­SON

Snart jul, men på bib­li­o­te­ket pla­ne­ras för vår­vin­terns bok­cir­kel. Det blir som i hös­tas, tre böc­ker som dis­ku­te­ras vid två till­fäl­len var. Förs­ta sam­man­koms­ten blir 12 feb­ru­a­ri och äm­net är Eli­sa­beth Ås­brinks Och i Wi­e­ner­wald står trä­den kvar.

Bo­ken be­lö­na­des med Au­gust­pri­set för bäs­ta fack­bok 2011 och har bli­vit om­ta­lad för hur den lyft upp det svens­ka för­hål­lan­det till na­zis­men.

Den byg­ger på den ju­dis­ke poj­ken Ot­tos brev, som hans för­äld­rar skrev till ho­nom se­dan han 13 år gam­mal skic­kats till Sve­ri­ge un­dan na­zis­mens för­föl­jel­ser i hans hemstad Wi­en. Bre­ven skild­rar de hård­nan­de vill­ko­ren för Wi­ens ju­dar och de sista kom­mer från kon­cent­ra­tions­läg­ret The­re­si­enstadt.

Ot­to ham­na­de i Små­land och blev god vän med en poj­ke vid namn Ing­var Kamprad. In­te minst pa­ra­dox­en i den­na vän­skap och Kamprads med­lem­skap i en na­zis­tisk or­ga­ni­sa­tion har bli­vit omdis­ku­te­rad.

OCK­SÅ BOK NUM­MER två har an­knyt­ning till and­ra världs­kri­get. Gu­ern­seys lit­te­ra­tur- och po­ta­tis­skals­säll­skap av Ma­ry Ann Shaf­fer och An­nie Bar­rows ut­spe­las i ja­nu­a­ri 1946, där för­fat­ta­ren Ju­li­et Ashton ska bör­ja skri­va sin näs­ta bok. Ett brev från okänd man, hem­ma­hö­ran­de på ön Gu­ern­sey som va­rit oc­ku­pe­rat av tys­kar­na, le­der till kon­tak­ter med en bok­cir­kel där och till att Ju­li­et Ashton re­ser till ön. Där­med för­änd­ras he­la hen­nes liv. Den bo­ken dis­ku­te­ras förs­ta gång­en i Strömstad 26 feb­ru­a­ri.

Vå­rens tred­je bok blir Al­la flo­der fly­ter mot ha­vet av Do­rit Ra­biny­an, en be­rät­tel­se om kär­le­ken mel­lan en is­ra­e­lisk kvin­na och en pa­les­tinsk man, med grund i för­fat­ta­rin­nans eget liv. Ro­ma­nen skild­rar de­ras kär­lek men ock­så svå­rig­he­ter­na när bå­da är präg­la­de av sin histo­ria och oli­ka vär­de­ring­ar.

Bo­ken pris­be­lö­na­des och hyl­la­des av kri­ti­ker­na men ett och ett halvt år ef­ter ut­giv­ning­en ströks den av det is­ra­e­lis­ka ut­bild­nings­de­par­te­men­tet från läs­lis­tan för sko­le­le­ver. Mo­ti­ve­ring­en var att ”in­ti­ma re­la­tio­ner mel­lan ju­dar och ic­ke-ju­dar, av sto­ra de­lar av samhället ses som ett hot mot de se­pa­ra­ta iden­ti­te­ter­na”.

Bild: LI­SA IRVAL

ELI­SA­BETH ÅSBRINK. Förs­ta för­fat­ta­re ut i vår­vin­terns bok­cir­kelsdis­kus­sio­ner på bib­li­o­te­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.