Han finns där och vän­tar

Strömstads Tidning - - Familj -

”Li­ka nä­ra som han var då. Li­ka nä­ra kan han va­ra nu.”

Tänk un­der den här ti­den – ad­vent och jul. Det går knappt att gå i en bu­tik ut­an att nås av to­ner­na av Stil­la natt, el­ler Nu tän­das tu­sen ju­le­ljus. Så fan­tas­tiskt. Och så märk­ligt. När – li­te för­enk­lat sagt – vårt sam­häl­le an­nars kanske försöker hål­la sig li­te ne­utralt till sin krist­na tra­di­tion och arv, häng­er man sig åt det un­der någ­ra vec­kor. Vid si­dan av den kom­mer­si­el­la de­len av ju­len, tar sig många män­ni­skor tid. Tid att upp­le­va den kul­tu­rel­la tra­di­tio­nen och den and­li­ga di­men­sio­nen av ju­len i form av kon­ser­ter och guds­tjäns­ter.

Jag tyc­ker om myc­ket i ad­vents­ti­den. För visst är det ro­ligt att pla­ne­ra och få jul­klap­par, in­om nå­got slags rim­lig­he­tens gräns. Hem­ma ploc­kar jag fram ad­vents­ljus­sta­ke och stjär­nor. Det ly­ser upp i mörk­ret.

Vid förs­ta ad­vent på­min­ner text­läs­ning­ar i kyr­kan, psal­mer och sång­er om när Je­sus ri­der in i Je­ru­sa­lem på en ås­na. Det dall­rar av för­vän­tan i luf­ten. Änt­li­gen! Ro­pen lju­der! Ho­si­an­na Da­vids son! Ro­pet som rik­tar sig till en kung, en kung som har makt att hjäl­pa.

Li­ka oskyd­dad som Je­sus kom in i värl­den, för då var hans liv ho­tat, av kung He­ro­des. Li­ka oskyd­dad är han ock­så nu när han ri­der in i Je­ru­sa­lem för att fi­ra påsk. Dö­den är in­te ens en vec­ka bort. Han lå­ter fol­ket kom­ma nä­ra.

Li­ka nä­ra som han var då. Li­ka nä­ra kan han va­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.