Han är årets eldsjäl

DA­NI­EL OLOFS­SON FICK PRI­SET PÅ FÖRENINGSGALAN

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - PONTUS JO­HANS­SON pontus.jo­hans­[email protected]­nb.se

FÖRENINGSGALAN 2018.

Som ar­ran­gör bakom den spek­ta­ku­lä­ra ga­lan stod Strömstads kom­mun vars kultur- och fri­tids­ut­skott till­sam­mans med För­e­nings­na­vets sty­rel­se och Idrotts­för­bun­det – i en ju­ry – ha­de ut­nämnt pris­ta­ga­re i en rad ka­te­go­ri­er från årets le­da­re till årets pre­sta­tion.

Även ST­NB:S sport­re­dak­tör Tho­mas Ben­nelind de­la­de ut sitt eget pris till årets eldsjäl.

MED ETT IN­LE­DAN­DE ming­el låg en ga­la-at­mo­sfär över Kul­tur­hu­set Ska­ge­rack där till­ställ­ning­en äg­de rum: gala­dräkt, varm­rätt och ef­ter­rätt, och för­stås en scen där så­väl pris­ut­del­ning som un­der­håll­ning in­stal­le­ra­des un­der kväl­lens gång.

Ga­lans kon­fe­ren­ci­er Mi­chael Skär­ström fick upp pris­ta­gar­na på scen.

Pri­set till årets kvinn­li­ga id­rot­ta­re gick till Lin­nea Ga­te­man, Strömstads IF, och årets man­li­ga id­rot­ta­re till Os­kar Sjö­berg från tai­do­för­e­ning­en Sen­su do­jo. Där­ef­ter de­la­des pri­set ut till årets le­da­re: Jan-erik Qvicklund från Strömstads I F som ar­be­tat i för­e­ning­en i 37 år.

ÄVEN ÅRETS UNGDOMSLEDARE pri­sa­des – pri­set gick till Eli­as Si­mons­son och Lin­nea Lund­kvist från Strömstads sim­för­e­ning, för si­na pre­sta­tio­ner med att an­ord­na sim­sko­la.

– Cir­ka 95 barn per ter­min har ni haft hand om. Och ni har ge­nom det ökat sim­kun­nig­he­ten bland barn i Strömstads kom­mun, sa Mi­chael Skär­ström från sce­nen.

För­e­nings­na­vet de­la­de ock­så ut för­e­nings­sti­pen­di­er på 5 000 kro­nor till bå­de Över­by In­ne­ban­dy och Strömstads gym­nas­tik­klubb

för re­spek­ti­ve för­e­ning­ars ar­be­te med si­na ung­doms­verk­sam­he­ter som vux­it på kort tid.

KVÄL­LENS SISTA PRIS, Årets eldsjäl, de­la­des ut av Strömstads Tid­nings sport­re­dak­tör Tho­mas Ben­nelind.

Pri­set gick till en ove­tan­de och på sce­nen mål­lös Da­ni­el Olofs­son, Strömstad Hoc­key Clas­sic, som i fle­ra år lyc­kats ska­pa en mi­ni­tur­ne­ring med elit­klub­bar som Lek­sand, Fär­je­stad och Frölun­da på Lions­hov i Skee.

Pris­ut­näm­ning­en möt­tes av stå­en­de ova­tio­ner.

– Du har en oer­hörd pas­sion, en gnis­ta för id­rot­ten och du sät­ter all­tid and­ra män­ni­skor i förs­ta rum­met. Di­na in­sat­ser är na­tur­ligt­vis ovär­der­li­ga när Strömstad Hoc­key Clas­sic har gett lil­la Lions­hov en så­dan oer­hörd upp­märk­sam­het, sa Tho­mas Ben­nelind.

– Unga kil­lar får se si­na ido­ler i ögo­nen. Årets eldsjäls­pris går till dig, Da­ni­el Olofs­son.

DET VAR EN choc­kad och rörd Olofs­son tid­ning­en kun­de pra­ta med ef­ter ut­näm­ning­en. – Jag blev choc­kad. Men det var väl­digt ro­ligt när han be­rät­ta­de det. Jag har in­te tänkt i de ba­nor­na. Jag var här för att gö­ra ett jobb i dag och ta hand om dem som skul­le kä­ka och så blev det så här, sä­ger Da­ni­el Olofs­son och ler upp:

– Det var stort. Jag är fak­tiskt väl­digt rörd. Jag bru­kar in­te ha svårt att pra­ta, men jag blev helt ställd.

KURT DAHL­BERG, FRITIDSCHEF

Strömstads kom­mun, sum­me­rar Föreningsgalan.

– Jag är jät­te­nöjd. Vårt främs­ta mål med Föreningsgalan var att sät­ta så myc­ket ljus som möj­ligt på för­e­nings­li­vet. Vi vil­le tac­ka dem för de fe­no­me­na­la in­sat­ser­na som de bi­dra med. Jag hop­pas att den käns­lan gick fram – och jag upp­le­ver ock­så att det blev så, sä­ger han.

Fri­tids­che­fen om vad Föreningsgalan kan kom­ma att be­ty­da för id­rot­ten i Strömstad på sikt:

– När man sät­ter fo­kus på män­ni­skor­na in­om och om­kring id­rot­ten – ur en ide­ell syn­vin­kel – tror jag att det blir li­te ro­li­ga­re att ar­be­ta in­om för­e­nings­li­vet. Men ock­så att man möts av gen­sva­ret och tack­sam­he­ten från and­ra män­ni­skor, sä­ger han.

Bild: PONTUS JO­HANS­SON

På lör­da­gen hölls förs­ta upp­la­gan av Föreningsgalan. Da­ni­el Olofs­son fick pris som årets eldsjäl av tid­ning­ens sport­re­dak­tör Tho­mas Ben­nelind.

RÖRD OCH LYCKLIG. ST­NB:S sport­re­dak­tör Tho­mas Ben­nelind de­la­de ut pri­set Årets Eldsjäl till Da­ni­el Olofs­son, täv­lings­an­sva­rig för Strömstad Hoc­key Clas­sics.

Bild: PONTUS JO­HANS­SON

HYLLAD. Jo­han Brand­berg – front­fi­gur för byg­get av ak­ti­vi­tets­hal­len – tog emot ga­lans spe­ci­alpris.

ÅRETS UNGDOMSLEDARE. Pri­set gick till Eli­as Si­mons­son och Lin­nea Lund­kvist från Strömstads sim­för­e­ning.

UPP­SLUT­NING. Gla­da män­ni­skor från Strömstads för­e­nings­liv ha­de bän­kat sig längs bor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.