Karl XII på fäst­ning­en

HAL­DEN: 300 ÅR SE­DAN KARL XII STU­PA­DE PÅ FRED­RIKSTENS FÄST­NING Ett skott då­nar ut över fäst­ning­en och Fred­rik­shald. Se­dan ett till. Och se­dan yt­ter­li­ga­re ett. Karl XII ki­kar upp mot fäst­ning­en, men skjuts av en dö­dan­de ku­la i det bull­ran­de då­net.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - PONTUS JO­HANS­SON pontus.jo­hans­[email protected]­nb.se

300 år har pas­se­rat se­dan den svens­ka kri­gar­kung­en Karl XII sköts till döds i Hal­den. Det­ta mar­ke­ra­des med ett stor­sla­get spel i fre­dags, på sam­ma plats där hän­del­sen äg­de rum för 300 år se­dan.

Be­sö­kar­na fick kän­na av histo­ri­ens ving­slag vid Fred­rikstens fäst­ning.

Be­läg­ring­en av fäst­ning­en gick in­te som Karl XII pla­ne­rat. Med Fred­rik­shald – da­gens Hal­den – un­der svensk oc­ku­pa­tion ne­dan­för kvar­stod ste­get att er­öv­ra fäst­ning­en som kal­lats Nor­ges nyc­kel. Får Sve­ri­ge fäst­ning­en i be­sitt­ning har de kon­troll över Øst­fold­om­rå­det och har då fri väg fram till Kristi­a­nia – da­gens Oslo.

Karl XII ki­kar upp mot fäst­ning­en ur löp­gra­ven un­der be­läg­ring­en av Fred­riksten, den 30 no­vem­ber 1718, en­ligt den då svens­ka ti­de­räk­ning­en (ju­li­ans­ka ka­len­dern), men skjuts i mörk­ret av en ku­la som ge­nom­bor­rar hans bäg­ge tin­ning­ar. Den ”odöd­li­ge” fält­her­ren och kri­gar­kung­en Karl XII dör 36 år gam­mal.

PÅ FRE­DA­GEN HÖG­TID­LIG­HÖLLS och mar­ke­ra­des hän­del­sen på sam­ma plats där den äg­de rum för 300 år se­dan.

– Fäst­ning­en har ald­rig bli­vit över­ta­gen un­der krig. Det är Nor­ges vik­ti­gas­te fäst­ning, sä­ger vär­den på Fred­rikstens mu­se­um som vi­sar upp den nya bys­ten av Karl XII som do­ne­rats av Bern­hard Englund i Sköv­de, som av­täck­tes ti­di­ga­re på fre­da­gen den 30 no­vem­ber.

Re­dan på ef­ter­mid­da­gen kun­de fäst­ning­ens be­sö­ka­re kän­na av histo­ri­ens ving­slag. I klung­or vand­ra­de del­ta­gar­na runt på om­rå­det som skul­le va­ra med i kväl­lens spel.

IKLÄDDA SÅ­VÄL DANSK-NORSK mi­litär­mun­de­ring från 1700-ta­let som svens­ka ka­rolin­dräk­ter med blå roc­kar och gult fo­der, gyl­le­ne knap­par och de ka­rak­te­ris­tis­ka tre­kants­hat­tar­na samt hål­lan­des i mus­kö­ter och fa­nor ta­la­de sol­da­ter­na di­a­lek­ter från skåns­ka till norr­länds­ka.

– I dag är jag här med Små­lands ka­ro­li­ner, men an­nars kör jag so­lo, sä­ger Jakob Ka­ra­si­ak, som spe­lar kväl­lens hu­vud­per­son Karl XII, nå­got han bru­kar hy­ras in för att gö­ra.

– Han är så por­trätt­lik. Det är som om han sti­git ur en tav­la, sä­ger Kaj Nordquist, ord­fö­ran­de i Små­lands ka­ro­li­ner.

EN AV DEL­TA­GAR­NA som var ut­klädd till norsk sol­dat var Tor­bjørn Øst­by. Till­sam­mans med två and­ra röd­kläd­da sol­da­ter drog han en kär­ra med en ka­non och krut upp för en kul­le vid fäst­ning­en som skul­le av­fy­ras när spe­let drog i gång.

– Den är en bom­b­kas­ta­re som kas­tar ut gra­na­ter. För att tän­da på den har jag krut och den här, sä­ger han och vi­sar upp en sorts stav som han ska tän­da på ka­no­nen med.

– Om jag står för nä­ra får jag krut i an­sik­tet. En gång var jag så dum att jag stod i när­he­ten. Jag var svart­fläc­kad i ett halv­år ef­teråt ef­tersom kru­tet brän­ner sig in i hu­den, sä­ger Tor­bjørn Øst­by.

Tan­ken med spe­let är att åter­kon­stru­e­ra mil­jö­er­na kring kung­ens död – med två te­o­ri­er. Den ena att han skjuts av lönn­mör­da­re ur eget led el­ler att han skjuts av en norsk ku­la på av­stånd. Man har ock­så byggt upp en löp­grav bakom den sto­ra min­nes­ten som är rest med or­den: ”Carl XII falt her 1718 – Fred­riksten ver­get fe­der­ne­lan­det – svens­ker og nord­menn reis­te min­net.”

FÖR ATT FÅ spe­let verk­lig­hets­tro­get släck­tes fäst­ning­en ner kloc­kan 20.00. Mörk­ret och ky­lan låg i luf­ten som man kun­de fö­re­stäl­la sig att det ock­så gjor­de då – för 300 år se­dan. Åskå­dar­na var tys­ta och blixtstil­la. Al­la blic­kar rik­ta­des mot Mag­ne Ran­nestad, kom­men­dant på Fred­rikstens fäst­ning, som be­rät­ta­de om kväl­len in­nan spe­let drog i gång.

– Vi vet att det de här 300 åren har ser­ve­rats ett stort an­tal te­o­ri­er om var skot­tet kom ifrån, vil­ken sorts pro­jek­til det var och vem som sköt. Om vi sum­me­rar kan vi grup­pe­ra des­sa te­o­ri­er i två ka­te­go­ri­er. En till­fäl­lig, är­lig, norsk ku­la från fäst­ning­en. El­ler en smy­gan­de ku­la från nä­ra håll, sä­ger Ran­nestad.

– Vi vet att svens­kar­na in­te sköt mot fäst­ning­en den­na kväll. Var­ken med ka­no­ner el­ler med mus­kö­ter. När­lju­det var där­för från spa­dar, däm­pa­de sam­tal och kanske nå­got skrik. Sam­ti­digt med al­la lju­den av­fy­rar vi ett pi­stol­skott och ett mus­köt­s­kott nä­ra kung­en i fle­ra om­gång­ar, fort­sat­te han.

KOMMENDANTEN FRAM­HÖLL EN lin­je där vi bör ifrå­ga­sät­ta om det var möj­ligt att skju­ta kung­en från nä­ra håll ut­an att skot­ten sågs el­ler hör­des av per­so­ner­na i kung­ens när­het.

När spe­let spe­la­des upp hör­des för­u­tom skot­ten i rikt­ning från fäst­ning­en ock­så ett tyd­ligt skott från nä­ra håll, även om det däm­pa­des nå­got av det bull­ran­de då­net.

EF­TER SPE­LET SAM­LA­DES del­ta­gar­na och åskå­dar­na med blic­kar­na mot min­nes­ste­nen. Där hölls tre tys­ta mi­nu­ter, kranslägg­ning och mus­kö­ter­na gav ock­så sa­lut i form av en hon­nörs­sal­va. Kommendanten gav även ett tal.

– Från norsk si­da kan vi frå­ga oss var­för vi ska mar­ke­ra en svensk kung som två gång­er kom och an­grep vårt land. Vi gör det för att mar­ke­ra att när svens­kar­na kom­mer till Fred­riksten i vår tid så kom­mer de som vän­ner och brö­der. Och de är väl­kom­na till vår fäst­ning. Vi le­ver in­te läng­re i en tid där vi skju­ter på svens­kar­na när de kom­mer. Tvärtom. Vi tar väl emot dem som vå­ra brö­der.

300 ÅR SE­DAN SKOT­TET VID FRED­RIKSTEN. En ce­re­mo­ni hölls ef­ter kväl­lens spel och be­stod bland an­nat av sa­lut med hon­nörs­sal­va vars krut­rök syns i den sto­ra bil­den. I de ned­re bil­der­na från väns­ter syns Jakob Ka­ra­si­ak som spe­la­de Karl XII. I näst­föl­jan­de bil­der syns sol­da­ter som del­tog i åter­ska­pel­sen av skjut­ning­en. Gul­blå dräk­ter re­pre­sen­te­rar Sve­ri­ge och röd­blå dräk­ter Dan­mark och Nor­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.