Sänkt skatt för al­la som ar­be­tar och för Sve­ri­ges pen­sio­nä­rer

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

I fre­dags pre­sen­ta­de Mo­de­ra­ter­na sin bud­get­mo­tion. En bud­get byggd på Al­li­an­sens ge­men­sam­ma re­for­ma­gen­da och med fo­kus på att gö­ra det mer lön­samt att ar­be­ta och på att åter­upp­rät­ta sam­hälls­kon­trak­tet.

Sve­ri­ge är ett fan­tas­tiskt land men med många och all­var­li­ga pro­blem och bris­ter. Det lö­nar sig för då­ligt att ar­be­ta, po­li­ser­na är för få, vård­kö­er­na för långa och in­teg­ra­tio­nen fun­kar då­ligt. Där­för sat­sar vi på fler och bätt­re ut­rus­ta­de po­li­ser, gör rik­ta­de sats­ning­ar för en mer till­gäng­lig sjuk­vård och fö­re­slår ett bat­te­ri av åt­gär­der för att ska­pa en väl­fun­ge­ra­de och lång­sik­tig mi­gra­tions- och in­teg­ra­tions­po­li­tik.

Vi vill bland an­nat ha en par­la­men­ta­risk ut­red­ning för att ska­pa en lång­sik­tig håll­bar mi­gra­tions­po­li­tik med bred för­ank­ring. I vän­tan på det be­hö­ver da­gens till­fäl­li­ga lag fort­satt gäl­la. Och för en snab­ba­re och bätt­re in­teg­ra­tion vill vi bland an­nat in­fö­ra in­teg­ra­tions­plikt och språk­för­sko­la för al­la ny­an­län­da barn.

Bo­hus­län har sto­ra av­stånd och myc­ket lands­bygd. Där­för har många här drab­bats hårt av den röd­grö­na re­ge­ring­ens lands­bygds­fi­ent­li­ga po­li­tik. Vi vill av­skaf­fa över­in­dex­e­ring­en av driv­me­dels skat­ter­na och stop­pa re­ge­ring­ens skat­te­höj­ning­ar på jord­bru­ket. Istäl­let sat­sar vi på öka­de re­sur­ser till bland an­nat vägun­der­hål­let och sats­ning­ar på bred­bands­ut­bygg­nad.

Jo­han Hult­berg

riks­dags­le­da­mot (M), Fjäll­bac­ka Ann-so­fie Alm

riks­dags­le­da­mot (M), Munke­dal

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.