He­sa Fredrik tar ny ton

He­sa Fredrik, ton­stö­ten som sig­na­le­rar vik­tigt med­de­lan­de, by­ter tek­nik från akus­tisk till di­gi­tal.

Strömstads Tidning - - Nyheter - MA­RI­TA ADAMSSON

He­sa Fred­riks verk­li­ga namn är Vik­tigt Med­de­lan­de Till All­män­he­ten. Med­de­lan­det sig­na­le­ras bland an­nat ge­nom ton­stö­tar. De har hit­tills be­stått av tryck­lufts­stö­tar, men över­går i och med tek­nik­by­tet till att alst­ras di­gi­talt. To­nen kom­mer dock att lik­na den gam­la, för­kla­rar Christi­an Is­berg, sä­ker­hets­ut­re­da­re vid kom­mu­nen.

– Den sto­ra skill­na­den är att den nya tek­ni­ken gör det möj­ligt att ock­så sän­da ut röst­med­de­lan­den, sä­ger han.

Det finns två for­mer av med­de­lan­den: Var­nings­med­de­lan­de, som sänds ge­nast när ome­del­bar risk för ska­da på bland an­nat liv och häl­sa fö­re­lig­ger, samt in­for­ma­tions­med­de­lan­de, som in­te be­hö­ver sän­das ome­del­bart och är till för att fö­re­byg­ga ska­dor.

Med­de­lan­den går ut via Sve­ri­ges Ra­di­os ka­na­ler, SVT, Ut­bild­nings­ra­di­on, TV4, Ka­nal 5 och 9, samt text-tv si­dan 100, i Strömstad ock­så via He­sa Fredrik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.