Di­a­log­för­e­ning får folk­häl­so­pris

Strömstads Tidning - - Nyheter - MA­RI­TA ADAMSSON

Ta­nums Kul­tur­för­e­ning får årets folk­häl­so­pris för sitt ar­be­te med att ska­pa dialog över grän­ser.

Mo­ti­ve­ring­en ly­der: ”Ta­nums Folk­häl­so­pris går till Ta­nums kul­tur­för­e­ning, som med stort en­ga­ge­mang och med­mänsk­lig­het bi­drar till folk­häl­sa ge­nom sitt ar­be­te för in­teg­ra­tion och del­ak­tig­het.”

Ge­nom bland an­nat språk­kafé­er, As­hu­ra och Lä­rar­nas Dag har Ta­nums Kul­tur­för­e­ning ska­pat mö­ten och bi­dra­git till ge­men­skap och gläd­je för Ta­nums in­vå­na­re.”

– Ta­nums Kul­tur­för­e­ning är bil­dad av fram­för allt in­vand­rar­kvin­nor, många från Tur­ki­et. Fes­ten As­hu­ra var star­ten. Den är en mus­limsk hög­tid, när man en­ligt sun­ni­mus­limsk sed ser­ve­rar en spe­ci­ell gröt med många in­gre­di­en­ser som till­sam­mans sma­kar väl­digt gott. Kvin­nor­na bjöd in till den grö­ten, be­rät­tar Folk­häl­so­rå­dets ord­fö­ran­de Lou­i­se Thun­ström (S).

NU ÄR TA­NUMS Kul­tur­för­e­ning all­tid med och bi­drar när det hän­der nå­got, sä­ger hon. – All­tid på ett po­si­tivt sätt. För­e­ning­en upp­märk­sam­mar bland an­nat Mors dag och den in­ter­na­tio­nel­la Lä­rar­nas dag.

– Lä­rar­nas dag kän­de jag in­te till för­rän för­e­ning­en tog upp den. Nu har den bli­vit en tra­di­tion här, sä­ger Lou­i­se Thun­ström.

Tid­ning­en når för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Hu­riye De­mir­ci­oglu mitt un­der ett på­gåen­de språk­kafé.

– För­e­ning­en blir fem år i ja­nu­a­ri, sä­ger hon och be­rät­tar att hon ti­di­ga­re var med­lem i en di­a­log­för­e­ning i Gö­te­borg, som ord­na­de myc­ket fint.

– Men jag bod­de ju här, så jag tänk­te att ”vi gör det i Tanum”, be­rät­tar hon.

HON STAR­TA­DE TA­NUMS Kul­tur­för­e­ning till­sam­mans med vän­ner och be­kan­ta.

– Nu är vi med i kom­mu­nens in­teg­ra­tions­nät­verk och hjäl­per ny­an­län­da med språk och ak­ti­vi­te­ter, så de kom­mer ut i det so­ci­a­la li­vet.

Till det Lou­i­se Thun­ström re­dan berättat om för­e­ning­ens ak­ti­vi­te­ter bi­fo­gar hon sam­ar­be­tet med kom­mu­nen och kyr­kan om jul­fi­ran­de.

– Vår idé är att bi­dra till dialog mel­lan oli­ka folk­grup­per för att bry­ta för­do­mar som kan fin­nas mel­lan dem.

– Vi vill att män­ni­skor ska lä­ra kän­na varand­ra i stäl­let för att va­ra räd­da för varand­ra.

Bild: JENNY JO­HANS­SON

VÄN­NER. Hu­riye De­mir­ci­oglu, ord­fö­ran­de i Ta­nums Kul­tur­för­e­ning, och Folk­häl­so­rå­dets ord­fö­ran­de Lou­i­se Thun­ström (S) har träf­fats vid många av för­e­ning­ens ak­ti­vi­te­ter. För­e­ning­en fanns bland de för­slag till pris­ta­ga­re som skic­kats till rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.