Jul­mark­nad i vil­da väs­tern

HOGDAL: START­SKOTT FÖR JU­LEN PÅ ROCK RIVER

Strömstads Tidning - - Nyheter - PONTUS JO­HANS­SON

Sväng­er man in till Hog­dals kyr­ka mot Häl­le och fort­sät­ter ett par kilo­me­ter kom­mer man snart till en skylt med nam­net Gås­hult – längst in på den grus­vä­gen up­pen­ba­rar sig en helt unik li­ten by i vå­ra trak­ter; Rock River Western Town.

För­ra gång­en byn ha­de öp­pet i ju­le­tid var egent­li­gen i bör­jan av det­ta året, men då skul­le ju­len dan­sas ut. Den här gång­en var det tvärtom.

– Det är ett ex­pe­ri­ment vi prö­var. Vi får tes­ta och se hur det fun­kar. Jag tyc­ker det har va­rit gans­ka bra upp­slut­ning i al­la fall. Häs­ten har gått i skyt­tel­tra­fik här, sä­ger Kristi­na Dan­ha­ge på Rock River.

Ja, häs­ten El­sa var på be­sök och po­pu­lär var hon bland så­väl vux­na och barn. Hon bru­kar va­ra här en må­nad på som­ma­ren. Men nu var hon här och drog runt med vagn bak­till i le­ran i byn.

FÖR LERIGT VAR det. Och stöv­lar re­kom­men­de­ra­des. Det ver­ka­de dock in­te hind­ra be­sö­ka­re, jul­mark­nads­för­säl­ja­re att dy­ka upp, och dans runt gra­nen blev det ock­så. En dans som för öv­rigt hölls un­der led­ning av Strömstads­un­der­hål­la­ren Carl Ax­éll, som bar en jul-cow­boy­hatt.

– Nu tar vi varand­ra i han­den. Den är li­te spe­ci­ell den här kväl­len, det är snö och ky­la, regn och blött, bör­ja­de Ax­éll in­nan dan­sen drog i gång med sång­er­na Rä­ven ras­kar över isen och Björ­nen so­ver till bar­nens skratt och dans runt gra­nen.

Kjell Nil­sen, äga­ren av Rock River, är tom­te da­gen till ära och är det näs­tan he­la de­cem­ber. Julaf­ton är mest hek­tisk. Men i dag har han lugnt och stil­la ta­git emot bar­nens önsk­ning­ar från sce­nen som byggts upp med en in­te­ri­ör med ved­ka­min, jul­gran, lyk­tor och gung­sto­lar. Där satt även tomte­mor. Har bar­nen i Hogdal va­rit snäl­la? – Nja, så­där. El­ler jo, sa tom­ten. – Det är förs­ta gång­en vi prö­var det här. Vi ha­de nå­got lik­nan­de tret­ton­dag jul, men det var så sent. Nu vil­le vi prö­va en gång till, men med jul­mark­nad och he­la pa­ke­tet. Så vi an­vän­der den här wes­tern­byn li­te of­ta­re än när det ba­ra är wild west, sä­ger Kjell Nil­sen.

Med be­sök av tom­ten, häs­ten El­sa samt en jul­mark­nad och en dans runt jul­gra­nen fi­ra­des ju­len in i Rock River Western Town.

UNDERHÖLL BE­SÖ­KAR­NA. Carl Ax­éll och tom­ten i Rock Ri­ve­rä­ga­ren Kjell Nil­sens skep­nad.

HÄST OCH VAGN. Häs­ten El­sa med Rock River-she­rif­fen som gav hen­ne soc­ker­bi­tar.

KAF­FE PÅ WESTERN-VIS. Här ställ­des kan­nor­na på ved­gril­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.