Ni­klas­sons målshow räck­te in­te

Strömstads Tidning - - Sport - THO­MAS BEN­NELIND 0526-624 07 tho­mas.ben­[email protected]­nb.se

Marc Niklasson var glöd­het i Pri­o­ri­tet Ser­ne­ke Are­na. Men trots for­war­dens fy­ra mål föll Över­by mot Ut­bynäs. – Vi är in­te till­räck­ligt bra de­fen­sivt, sä­ger han.

Ut­bynäs fi­ra­de på sön­dags­kväl­len sin tred­je se­ger för sä­song­en. Gö­te­bor­gar­na be­seg­ra­de Över­by med 10-7 (1-0, 6-2, 3-5).

Ef­ter 20 tä­ta och jäm­na mi­nu­ter ha­de hem­ma­la­get fått en bra start. Ener­gin från led­nings­må­let tog man ock­så med sig till bör­jan på mit­ten­pe­ri­o­den.

DÄR SAT­TE UT­BYNÄS hög press ge­nom att stres­sa Över­by­spe­lar­na till miss­tag i upp­spels­fa­sen, som se­dan led­de till att gäs­ter­na gick bort sig och blev pas­si­va i för­svars­po­si­tio­ner­na.

Mål­vak­ten Fredrik Hol­mqvist upp­lev­de tio svet­ti­ga mi­nu­ter när Ut­bynäs – ef­ter ett an­tal fi­na an­falls­se­kven­ser – ha­de ryckt i från till led­ning med 6-0.

Då ha­de än­då Hol­mqvist stop­pat ett an­tal vas­sa av­slut. Över­bys Över­by IBK spe­lan­de trä­na­re Andre­as Eriksson var kri­tisk till de­fen­si­ven.

– Vi var in­te med från start. Se­dan är vi in­te hel­ler på rätt plats i för­sva­ret. Men de är ef­fek­ti­va när de får chan­ser­na. Vi får ock­så en del lä­gen, men de­ras mål­vakt gör en fan­tas­tisk match, sä­ger han.

I MIT­TEN AV and­ra pe­ri­o­den fick Över­by bort kud­den från an­sik­tet. Hårt ar­be­tan­de for­war­den Simon Bo­bek öpp­na­de ytor. Stör­re bol­l­in­ne­hav och mer tå­la­mod på of­fen­siv plan­hal­va bäd­da­de se­dan för två vik­ti­ga re­du­ce­rings­mål: Marc Niklasson stod för ett av dem.

For­war­dens ana­lys av la­gets mit­ten­pe­ri­od var snar­lik Andre­as Eriks­sons.

– Det känns som att vi i prin­cip är tvåa på al­la bol­lar. De fyl­ler ock­så på i of­fen­siv zon med en tred­je­spe­la­re som vi glöm­mer av. De är skick­li­ga, men det är ock­så då­ligt för­svars­spel från vår si­da, sä­ger 27-åring­en som än­då ihop med lag­kam­ra­ter­na väg­ra­de att ge upp.

Men slut­pe­ri­o­den bör­ja­de näs­tan li­ka natt­svart som den and­ra när Ut­bynäs vi­sa­de fort­satt ef­fek­ti­vi­tet.

Ga­pet ner till Över­by var som mest 9-3 med stor hjälp av duk­ti­ge mål­vak­ten Jacob Bur­man. 19-åring­en spi­ka­de igen med bå­de tur och skick­lig­het.

”Vi för­sö­ker att lyf­ta varand­ra, men när vi åker på ett par mål i ba­ken känns det som att vi är ne­re på noll igen. Sam­ti­digt tyc­ker jag att vi av­slu­tar mat­chen starkt.”

ÖVER­BY HÄMTADE DOCK upp tre ra­ka mål. Med mind­re än hal­va pe­ri­o­den kvar stod det ock­så 9-6.

Viss fru­stra­tion tog sig ut­tryck i ett par ut­vis­ning­ar, he­ta du­el­ler och syn­punk­ter på do­ma­ren från av­byt­ar­bå­sen. Men Ut­bynäs hål­ler un­dan och vin­ner.

Marc Niklasson, som på grund av bland an­nat ar­be­te mis­sat ett par mat­cher, le­ve­re­ra­de fy­ra mål.

– Vi för­sö­ker att lyf­ta varand­ra, men när vi åker på ett par mål i ba­ken känns det som att vi är ne­re på noll igen. Sam­ti­digt tyc­ker jag att vi av­slu­tar mat­chen starkt. Trots att vi släp­per in ett par bil­li­ga mål så käm­par vi i 60 mi­nu­ter, sä­ger han.

MARC NIKLASSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.