Gal­le­ri­an vill ri­va P-hu­set

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - JA­KOB SIMONSON

Gal­le­ri­an i Strömstad vill bli av med sitt P-hus.

”Görs det in­te någ­ra för­änd­ring­ar gäl­lan­de in­fra­struk­tu­ren så är fram­ti­den för den­na han­dels­plats oer­hört kri­tisk”, skri­ver cen­ter­che­fen Ola Persson i riv­nings­an­sö­kan till kom­mu­nen.

Mil­jö- och bygg­för­valt­ning­en för­or­dar dock att an­sö­kan av­slås.

Ägar­na till Gal­le­ri­an Strömstad vill ri­va det tre­pla­ni­ga par­ke­rings­hu­set, vil­ket skul­le in­ne­bä­ra en minsk­ning med 100 par­ke­rings­plat­ser. Mil­jöoch bygg­för­valt­ning­en vill av­slå an­sö­kan.

BT Pro­per­ty äger Gal­le­ri­an Strömstad, som öpp­na­de i ju­ni 2015. I dags­lä­get har fas­tig­he­ten 582 par­ke­rings­plat­ser. Nu vill bo­la­get ri­va par­ke­rings­hu­set som till­hör Gal­le­ri­an, med 177 P-plat­ser. Sam­ti­digt vill man byg­ga 77 nya. En­ligt an­sö­kan kom­mer ba­ra 482 P-plat­ser att va­ra kvar ef­ter riv­ning­en.

I riv­nings­an­sö­kan pre­sen­te­rar bo­la­get siff­ror över hur många be­sö­ka­re Gal­le­ri­an har som kom­mer med bil. Ola Persson, cen­ter­chef för Gal­le­ri­an, skri­ver till kom­mu­nen: ”Gal­le­ri­an är en stor till­gång för kom­mu­nen när det gäl­ler ar­bets­plat­ser. /.../ Görs det in­te någ­ra för­änd­ring­ar gäl­lan­de in­fra­struk­tu­ren så är fram­ti­den för den­na han­dels­plats oer­hört kri­tisk.”

I AN­SÖ­KAN FRAM­GÅR att Gal­le­ri­an har en ut­hyr­nings­grad på 60 pro­cent. ”Det finns en stor överka­pa­ci­tet när det gäl­ler par­ke­rings­plat­ser i Gal­le­ri­an i dags­lä­get”, står det i un­der­la­get.

Ola Persson an­ty­der att en al­ter­na­tiv fram­tid för gal­le­ri­an är att byg­ga om den till bo­stä­der, men av­fär­dar själv det al­ter­na­ti­vet: ”Visst vi kan spe­ku­le­ra i att byg­ga bo­stä­der mm, men vem har ka­pi­ta­let att stäl­la om bygg­na­den till Bbr­nor­mer för bo­stä­der och sam­ti­digt ha en hu­man hy­res­ni­vå. Att kon­ver­te­ra det till bo­stads­rät­ter är ing­et al­ter­na­tiv med tan­ke på al­la de bygg­pro­jekt som är på gång i stan och som byg­ger sitt ge­nom­fö­ran­de på att säl­ja bo­stads­rät­ter.”

Frå­gan ska upp i mil­jö- och bygg­nämn­den i dag. Men för­valt­ning­en för­or­dar ett av­slag på bo­la­gets be­gä­ran. För­valt­ning­en be­dö­mer att mins­kat an­tal par­ke­rings­plat­ser ris­ke­rar att på­ver­ka tra­fik­flö­det i om­rå­det ne­ga­tivt. För­valt­ning­ens be­döm­ning är att av­ste­get från par­ke­rings­nor­men är så stort att det in­te finns möj­lig­het att be­vil­ja riv­nings­lov.

En­ligt gäl­lan­de par­ke­rings­norm krävs 662 par­ke­rings­plat­ser för fas­tig­he­ten.

I UN­DER­LA­GET TILL be­slut skri­ver kom­mu­nens plan- och bygg­chef Elin Sol­vang: ”Strömstad har ett han­dels­in­dex på när­ma­re 1 000 vil­ket är dub­belt så myc­ket som två­an i lan­det. Det­ta be­ty­der ju att vi har en väl­digt stor köp­kraft som kom­mer (från) ut­an­för kom­mu­nen och det kanske in­te är en fel­ak­tig giss­ning att väl­digt många av des­sa kun­der kom­mer med bil vil­ket då le­der till ett hög­re par­ke­rings­be­hov.”

Vi­da­re skri­ver Elin Sol­vang: ”Kom­mu­nen för­ut­sät­ter att ägar­na till Gal­le­ri­an öns­kar fyl­la si­na han­dels­y­tor med just han­del. När så är fal­let, hur stort är då par­ke­rings­be­ho­vet? Det­ta är den av­gö­ran­de frå­gan för om par­ke­rings­plat­ser ska kun­na tas bort el­ler in­te”.

På Strömstad Köp­cen­ter, som lig­ger bred­vid Gal­le­ri­an, är man oro­a­de över pla­ner­na på att ri­va P-hu­set. Köp­cent­rets VD Jo­nat­han Stax­äng har ytt­rat sig i frå­gan och skri­ver till kom­mu­nen: ”Vad hän­der när dom (Gal­le­ri­an, reds. anm.) har 100 % be­lägg­ning, då kom­mer nu­va­ran­de par­ke­rings­plat­ser in­te räc­ka till då kund­ström­ning­ar­na av­se­värt kom­mer att öka. Gal­le­ri­an och Strömstad Köp­cen­ter är be­ro­en­de av varand­ras kun­der och par­ke­ring­ar. Det­ta kom­mer in­te att gyn­na Oslo­vä­gen tra­fik­mäs­sigt som han­dels­plats.”

NÄR STRÖMSTADS TID­NING når Ola Persson, cen­ter­chef på Gal­le­ri­an, på te­le­fon un­der ons­da­gen vill han in­te kom­men­te­ra an­sö­kan.

– Kan vi in­te få lå­ta nämn­den job­ba ige­nom den här an­sö­kan, så kom­men­te­rar vi den gär­na ef­teråt. I riv­nings­an­sö­kan skri­ver du att fram­ti­den för gal­le­ri­an är oer­hört kri­tisk om det in­te görs någ­ra för­änd­ring­ar i in­fra­struk­tu­ren. Vad me­nar du med det mer spe­ci­fikt?

– Jag kom­men­te­rar gär­na det ef­ter att nämn­den har kom­mit med sitt be­slut.

Be­slut fat­tas vid tors­da­gens mö­te med mil­jö- och bygg­nämn­den.

Bild: JA­KOB SIMONSON

P-HU­SET. Det­ta par­ke­rings­hus, som öpp­na­de 2015, vill nu ägar­na till Strömstad Gal­le­ria ri­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.