Orimliga be­spa­ring­ar i am­bu­lans­sjuk­vår­den

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Be­spa­ring­ar i am­bu­lans­sjuk­vår­de när­helt orimliga krav från den sty­ran­de mi­no­ri­te­ten.

I Väst­ra Gö­ta­lands re­gi­o­nen finns fem styc­ken am­bu­lans­om­rå­den. Att spa­ra i den­na verk­sam­het är svårt. Det en­da som kan få en be­stå­en­de ef­fekt är att dra ner på re­sur­ser el­ler per­so­nal.

In­om am­bu­lans­sjuk­vår­den har vin u kom­mit så långt med be­spa­rings­kra­ven så att den­na ”ost hy­vel­prin­ci­pen” in­te räc­ker. Man tit­tar även på att mins­ka i per­so­nal och for­don.

För bland an­nat Skas gäl­ler be­spa­rings­krav om åt­ta mil­jo­ner och för Nu­sjuk­vår­den he­la 19 mil­jo­ner. Om de ge­nom­förs så in­ne­bär det ock­så di­rekt fa­ra för liv. Om for­don som nor­malt skul­le va­ra i jour helt plöts­ligt ställs av obe­man­na­de så kom­mer pa­ti­en­ter­na in­te kun­na ga­ran­te­ras hjälp i tid.

Nej, pro­ble­met lö­ser sig in­te med ost­hyv­lar och häl­so­far­li­ga be­spa­rings­krav.

Det kan dä­re­mot lö­sas på an­nat sätt om be­spa­rings­kra­ven mås­te ge­nom­fö­ras.

Ett pro­blem som vi ser ä ratt am­bu­lans­sjuk­vår­de närupp­byggt som om vi fort­fa­ran­de ha­de de gam­la lands­ting­en.

I dag­finns ett sek­tors råd in­om am­bu­lans­sjuk­vår­den” R R P A ”– Vil­ket står för ”Re­gi­o­na­la Rå­det för Pre­hos­pi­tal Akut­sjuk­vård”. Ett sek­tors­råd fun­ge­rar som ett fo­rum för­sam­råd och in­for­ma­tions­ut­byte del si­nom re­spek­ti­ve spe­ci­a­li­tet och dels mel­lan oli­ka spe­ci­a­li­te­ter. Sek­tors­rå­dens roll är råd­gi­van­de. An­sva­ret för­drif­ten av am­bu­lans sjuk­vårds­verk­sam­het lig­ger dock ode­lat på vår­den­he­ter­na.

Om man istäl­let ha­de haft en re­gi­o­nal am­bu­lans­sjuk­vård så ha­de man enkla­re kun­nat enas om for­do­nens lo­ka­li­se­ring, man lå­ter re­gi­o­nens for­don skö­ta upp­hand­ling och in­köp. Det kan vid be­hov ock­så fin­nas ett an­tal for­don i re­serv för byte vid ha­ve­ri­er och vid ut­byte av for­don som tjä­nat ut.

I dag by­ter var­je om­rå­de si­na for­don själ­va. Po­ten­ti­al finns i att ef­fek­ti­vi­se­ra här. I en re­gi­o­nal or­ga­ni­sa­tion kan man be­stäl­la års­be­ho­vet och för­de­la re­sur­ser­na bätt­re.

Be­slut om var bi­lar­na ska pla­ce­ras kan ock­så un­der­lät­tas. Man kan mer träff­sä­kert si­mu­le­ra var for­don skall pla­ce­ras i förhållande till folk­mäng­den, man slip­per så kal­la­de ”po­li­tis­ka bi­lar”. Det finns bra fak­ta­un­der­lag som kan mo­ti­ve­ra pla­ce­ring­ar och flytt. Un­der som­mar­sä­song kan man till ex­em­pel flyt­ta for­don till Bo­hus­län där be­folk­nings­an­ta­let då ökar, när det av and­ra skäl mins­kar på and­ra stäl­len och det då ställs av bi­lar. På fle­ra håll i Ska­ra­borg ställs det av och dras ner un­der som­ma­ren. Här är väl ett av de bätt­re mo­ti­ven för att ha en över­gri­pan­de am­bu­lans­or­ga­ni­sa­tion.

En kort sam­man­fatt­ning är att ost­hy­vels­be­slut ska hål­las bor­ta från am­bu­lans­sjuk­vår­den.

Om den sty­ran­de mi­no­ri­te­ten nu är oför­mögen att ge ade­kvat re­surs­till­del­ning till sjuk­hus­grup­per­na och am­bu­lans­sjuk­vår­den så se i al­la fall över and­ra sätt att ef­fek­ti­vi­se­ra. Ris­ke­ra in­te liv. He­ik­ki Klaavu­ni­e­mi Re­gi­onråd (SD) Ove Ber­lin (SD)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.