För­de in al­ko­hol och ci­ga­ret­ter

Strömstads Tidning - - Nyheter - JA­KOB SIMONSON 0526-624 10 ja­[email protected]­nb.se

En man döms vid Ud­de­val­la tings­rätt för att ha fört in 708 li­ter öl, 131 li­ter sprit och 7 800 ci­ga­ret­ter i lan­det.

Man­nen stop­pa­des vid Svi­nesund i no­vem­ber i år på väg till Nor­ge, med 7 800 ci­ga­ret­ter, som han in­te ha­de gil­ti­ga do­ku­ment för, och in­te hel­ler ha­de an­mält på fö­re­skri­vet sätt.

Man­nen ha­de ock­så med sig 708 li­ter öl och 131,5 li­ter sprit som han

Det för­hål­lan­de­vis kor­ta straf­fet ut­döms med hän­vis­ning till man­nens lå­ga ål­der

in­te ha­de an­mält till tul­len i sam­band med in­för­sel i Sve­ri­ge. Han er­kän­ner brott. Man­nen är ostraf­fad se­dan ti­di­ga­re. Tings­rät­ten be­stäm­de på­följ­den till fäng­el­se i två må­na­der. Det för­hål­lan­de­vis kor­ta straf­fet ut­döms med hän­vis­ning till man­nens lå­ga ål­der – han är född 1999.

Bild: CURT WARÅS

SVI­NESUND. Man­nen stop­pa­des av tul­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.