Brotts­här­va på väg att nys­tas upp

Strömstads Tidning - - Nyheter - ANDRE­AS ENGBLOM

Un­der fle­ra år och över he­la lan­det har åld­ring­ar bli­vit be­stul­na av en kring­re­san­de li­ga. Nu har två män häk­tats vid Ud­de­val­la tings­rätt, miss­tänk­ta för att lig­ga ba­kom brot­ten.

Det är en myc­ket brotts­ak­tiv li­ga som po­li­sens spe­ci­al­grupp som ar­be­tar mot åldringsbrott, den så kal­la­de cir­kagrup­pen, nu ver­kar ha sprängt. För­ra vec­kan häk­ta­des två män i 25-års­ål­dern miss­tänk­ta för en rad grova stöl­der och be­drä­ge­ri­er som rik­tats mot äld­re per­so­ner.

– Det hand­lar om åld­rings­brotts­lig­het för bå­da de här miss­tänk­ta. De har helt en­kelt be­dra­git en stor mängd äld­re per­so­ner. Den ab­so­lu­ta ma­jo­ri­te­ten av mål­sä­gan­de­na är föd­da mel­lan 1920- och 40-ta­len, sä­ger åkla­ga­re Pet­ter Lundgren.

DE BÅ­DA MÄN­NEN an­hölls i sin från­va­ro i mit­ten av no­vem­ber och an­hål­lan­de­na verk­ställ­des någ­ra da­gar se­na­re.

– De har in­te upp­täckts i Ud­de­val­la. Det är en spa­nings­in­sats som led­de fram till gri­pan­det, de greps i Stock­holm.

De bå­da häk­ta­de män­nen miss­tänks ha stu­lit bank­kort från äld­re och se­dan ta­git ut peng­ar med hjälp av des­sa, men åkla­ga­ren vill in­te gå in på någ­ra yt­ter­li­ga­re de­tal­jer om brot­ten på grund av att ut­red­ning­en är i ett ti­digt ske­de.

Åkla­ga­ren vil­le att män­nen skul­le häk­tas som på san­no­li­ka skäl miss­tänk­ta för sam­man­lagt 19 grova stöl­der och be­drä­ge­ri­er, varav fy­ra ska ha skett i Ljungski­le och Ud­de­val­la den 15 re­spek­ti­ve 31 maj i år. Män­nen för­ne­kar brot­ten, men Ud­de­val­la tings­rätt be­slu­ta­de att häk­ta dem för sam­man­lagt 13 brott. Men det är långt ifrån al­la brott som de miss­tänks för.

– Det hand­lar om en stor mängd. Det kom­mer att växa, sä­ger Pet­ter Lundgren.

HUR STORT MÅ­LET slut­li­gen kom­mer att bli kan han in­te sä­ga i nu­lä­get. Om det finns yt­ter­li­ga­re miss­tänk­ta som kan kom­ma att häk­tas vill han in­te hel­ler sä­ga.

Brot­ten som män­nen miss­tänks för har skett från sep­tem­ber 2015 till ju­ni i år, och är sprid­da från Umeå i norr till Halm­stad i sö­der.

– De har va­rit ak­ti­va i stort sett he­la lan­det, kon­sta­te­rar åkla­ga­ren.

På grund av må­lets om­fatt­ning kom­mer ut­red­ning­en att ta tid och åtal kom­mer att drö­ja.

Bild: ANDRE­AS CARLS­SON

ÅLDRINGSBROTT. Två män har häk­tats miss­tänk­ta för ett stort an­tal grova stöl­der och grova be­drä­ge­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.