Drab­ba­de av dubbel­de­bi­te­ring­ar

Strömstads Tidning - - Nyheter - TT

Fle­ra svens­ka bank­kun­der har drab­bats av dubbel­de­bi­te­ring­ar. Bå­de Skan­di­a­ban­ken och Swed­bank job­bar på att lö­sa pro­ble­met.

En­ligt Pontus Haag, Skan­di­a­ban­ken, har pro­ble­men på­gått se­dan den 27 no­vem­ber.

– I nu­lä­get vet vi att det be­ror på ett tek­niskt fel men för när­va­ran­de fo­ku­se­rar vi på att rät­ta det felet så att folk får rätt sal­do. Sen får vi gå till bot­ten med grun­dor­sa­ken, sä­ger Pontus Haag.

Även Swed­bank be­kräf­tar att man har haft pro­blem men upp­ger att det ba­ra hand­lar om ett tek­niskt fel på kon­tout­dra­get.

– Det ser ut på kon­tout­dra­gen som att man har bli­vit dubbel­de­bi­te­rad. Men det är ett tek­niskt fel, man har de facto in­te bli­vit det. Tit­tar man på sal­dot så stäm­mer det, sä­ger Jo­se­fi­ne Upp­ling, press­chef på Swed­bank.

– Det är fort­fa­ran­de in­te så kul men in­te li­ka all­var­ligt. Vi job­bar för fullt med att rät­ta till det här.

På Skan­di­a­ban­ken har kun­ders peng­ar dock dra­gits och pro­ble­men har haft en kund­på­ver­kan.

– Det har fak­tiskt va­rit så att kun­der som fått dubbel­de­bi­te­ring­ar in­te haft peng­ar kvar och där­för in­te kun­nat hand­la, sä­ger Pontus Haag.

Bå­da ban­ker­na ber om ur­säkt för det be­svär som pro­ble­men har or­sa­kat kun­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.