Ke­mis­ka strids­me­del sprids i ha­vet

Strömstads Tidning - - Nyheter - JA­KOB SIMONSON 0526-624 10 ja­[email protected]­nb.se

De ke­mis­ka strid­med­lens sprid­ning i Väs­ter­ha­vet är vär­re än vän­tat. Det vi­sar nya mät­ning­ar gjor­da av Chal­mers tek­nis­ka hög­sko­la. Trål­ning i om­rå­det kan ha ökat sprid­ning­en längs havs­bott­nen, me­nar fors­ka­ren Fred­rik Lindgren.

Ef­ter and­ra världs­kri­gets slut dum­pa­des sto­ra mäng­der ke­mis­ka strids­me­del i ha­vet och nu drygt 70 år se­na­re har höl­je­na ero­de­rat och ke­mi­ka­li­er­na läckt ut. Spår av ke­mis­ka strids­me­del har hit­tats i fisk och skal­djur kring de så kal­la­de Må­seskärs­vra­ken ut­an­för Orust. Där dum­pa­des på 1940-ta­let drygt 20 000 ton ke­mis­ka strids­me­del.

En ny stu­die gjord av Chal­mers tek­nis­ka hög­sko­la vi­sar att spri­ding­en av se­naps­gas från dump­nings­plat­ser­na kan va­ra vär­re än man ti­di­ga­re trott, som P4 Väst rap­por­te­ra­de på ons­dags­mor­go­nen.

STRÖMSTADS TID­NING FICK

tag på Fred­rik Lindgren, fors­ka­re i ma­ri­tim mil­jö­veten­skap vid Chal­mers tek­nis­ka hög­sko­la, på ons­da­gen.

– Det finns 28 vrak där­u­te vid Må­seskär. Ti­di­ga­re har man mest ta­git pro­ver i vra­kens ome­del­ba­ra när­het, nu har vi ut­vid­gat prov­tag­nings­om­rå­det till att täc­ka in ett stör­re om­rå­de. Då såg vi att de ke­mis­ka strids­med­len spritt sig i bot­ten­se­di­men­ten över ett be­tyd­ligt stör­re om­rå­de än man ve­tat om in­nan.

Hur stort om­rå­de har ni un­der­sökt?

– Vi har un­der­sökt någ­ra hund­ra me­ter i al­la vä­der­streck runt vra­ken.

Hur har gif­ter­na spri­dits i havs­bott­nen?

– Man kan se att gif­ter­na har spri­dits ge­nom trål­ning. Det är många bå­de hi­sto­riskt och i dag som trå­lar ef­ter rä­ka och havs­kräf­ta kring de gam­la vra­ken. Det står på sjö­kort att det är olämp­ligt att trå­la i det här om­rå­det, men det är in­te olag­ligt.

OCH DÅ SPRI­DER sig gif­ter­na även till fisk och skal­djur. Spår av ke­mis­ka strids­me­del har hit­tats i fisk och skal­djur kring Må­seskärs­vra­ken och Havs- och vat­ten­myn­dig­he­ten har ti­di­ga­re med­de­lat att de gär­na vill se ett fis­ke­för­bud i det ak­tu­el­la om­rå­det.

– Trå­lar man för nä­ra vra­ken så virv­lar de här gif­ter­na upp och spri­der sig i bot­ten­se­di­men­ten. Så det ver­kar ju in­te lämp­ligt, men som sagt, det är in­te för­bju­det i dags­lä­get, sä­ger Fred­rik Lindgren.

Bild: LAS­SE EDWARTZ

VAR­NAR FÖR TRÅL­NING. Fred­rik Lindgren, fors­ka­re i ma­ri­tim mil­jö­veten­skap, sä­ger att giftsprid­ning­en be­ror på trål­ning i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.