C re­do att för­hand­la med S

Strömstads Tidning - - Nyheter - TT

Cen­tern an­ser att man fått ett skam­bud av Ste­fan Löfven (S). Men par­ti­et är re­do att för­hand­la om stöd till en S-ledd re­ge­ring.

Cen­tern är nu re­do att gå in i tids­be­grän­sa­de för­hand­ling­ar med S om att släp­pa fram Löfven som stats­mi­nis­ter. Par­ti­et an­ser dock att So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas er­bju­dan­de hit­tills har va­rit ett ”skam­bud”. Löfven hål­ler in­te med.

– Vi har gjort en se­ri­ös analys av C:s krav och sva­rat på dem se­ri­öst, sä­ger han.

NU VÄN­TAR HÅR­DA för­hand­ling­ar mel­lan S, MP, C och L res­ten av vec­kan. Riks­da­gens tal­man vill ha en förs­ta rap­port på fre­dag och en and­ra rap­port på mån­dag.

Då kan tal­man­nen even­tu­ellt ge be­sked om när riks­da­gen ska hål­la näs­ta stats­mi­nis­ter­om­röst­ning.

Löfvens första­hand­sal­ter­na­tiv är en re­ge­ring med S och MP, med ett bre­da­re stöd i riks­da­gen än i dag.

C och L har re­dan sagt att de in­te vill va­ra med i en Sledd re­ge­ring. I stäl­let sik­tar de fy­ra par­ti­er­na på att sam­ar­be­ta om bud­ge­ten el­ler bud­ge­ten och någ­ra and­ra om­rå­den till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.