Lhc-trä­na­ren: ”Mås­te step­pa upp”

Strömstads Tidning - - Sport - THO­MAS BENNELIND 0526-624 07 tho­[email protected]­nb.se

Till hel­gen bör­jar all­va­ret för Lions i all­tre­an. De fy­ra främs­ta la­gen di­rekt­kva­li­fi­ce­ras till kval­spels­se­ri­en mot di­vi­sion 2. Sam­ti­digt har se­nas­te vec­kans matchup­pe­håll kom­mit läg­ligt.

Ef­ter att för ett par vec­kor se­dan ha bli­vit kla­ra se­rie­seg­ra­re i hoc­keytre­an har Lions gått i vän­tans ti­der. Men på sön­dag är det ned­släpp i all­tre­an.

Härom­da­gen ha­de spe­lar­na och le­dar­na mö­te in­för se­ri­en som in­ne­hål­ler åt­ta lag: Gö­te­borgs IK, Lid­kö­ping Red Roos­ters, Hi­sing­ens IK, Kål­le­red SK, Lions HC, Munke­dals BK, Nit­torps IK och Skär­går­dens SK.

– Det ska bli spän­nan­de. I går ha­de vi upp­taktsmö­te och spe­lar­na är lad­da­de för att mö­ta nya lag, sä­ger trä­na­ren Mat­hi­as Gil­ler­stedt in­för mö­tet med Lid­kö­ping.

ALL­TRE­AN ÄR EN fort­sätt­nings­se­rie på di­vi­sion 3. De främs­ta la­gen från hoc­keytre­ans sex grup­per går vi­da­re till all­tre­an söd­ra A och B.

Där­i­från spe­lar la­gen vi­da­re för att kva­li­fi­ce­ras till näs­ta se­rie. De fy­ra främs­ta i re­spek­ti­ve all­trea tar en di­rekt­plats i kval­spe­let, som in­leds vid må­nads­skif­tet feb­ru­a­ri-mars.

Mat­hi­as Gil­ler­stedt räk­nar med att Lions får be­kän­na färg.

– Jäm­fört med la­gen i hoc­keytre­an kom­mer det att bli ett snäpp upp. Nu fick vi från vår se­rie även med oss Kål­le­red och Munke­dal. De la­gen har vi ock­så bra koll på, sä­ger han.

STORFAVORIT I SE­RI­EN är ut­an tve­kan Gö­te­borgs I K. Gö­te­bor­gar­na, som hål­ler till i hem­ma­bor­gen Is­da­la i Kor­te­da­la, vann sin se­rie i stor stil fö­re Hi­sing­en. Mål­skill­na­den 137-42 un­der­stry­ker do­mi­nan­sen.

– Vi vet om att GIK är rik­tigt star­ka. Vi räk­nar med tuf­fa mat­cher, sä­ger Mat­hi­as Gil­ler­stedt.

Det har nu gått en vec­ka se­dan Lions se­nas­te match. Matchup­pe­hål­let har in­ne­bu­rit åter­hämt­ning för ett an­tal spe­la­re som dra­gits med sjukdomar och ska­d­e­pro­blem.

– De fles­ta av spe­lar­na var med på se­nas­te trä­ning­en. Se­dan till­kom­mer yt­ter­li­ga­re nå­gon i vec­kan. En vik­tig pus­sel­bit är att spe­lar­na hål­ler sig he­la och fris­ka.

– Up­pe­hål­let har spe­lat oss bra i hän­der för att få till­ba­ka folk, sä­ger Lions­trä­na­ren.

DOCK ÄR VIK­TI­GA tri­on Patrik Ols­son (ax­el­ska­da), Os­kar Spires (lätt hjärn­skak­ning) och Emil Berg­man (rygg­ska­da) är osäk­ra kort.

Med mind­re än en vec­ka kvar till match har Mat­hi­as Gil­ler­stedt pra­tat med spe­lar­na om att få upp tem­po, in­ten­si­tet och ad­re­na­lin.

– Nu är vi till­ba­ka på ru­ta ett och mås­te step­pa upp igen. Men grup­pen är tag­ga­de och re­do. Det är nya bud. Se­ri­en är jämn. Al­la la­gen som kom­mer in till all­tre­an har gott själv­för­tro­en­de, sä­ger han.

Bild: THO­MAS BENNELIND

RIB­BAN HÖJS. På sön­dag star­tar all­tre­an när Lions in­le­der bor­ta mot Lid­kö­ping. Trä­na­ren Mat­hi­as Gil­ler­stedt är op­ti­mis­tisk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.