Hän­förs av ex­o­tis­ka Vi­et­nam

Strömstads Tidning - - Nytta & Nöje -

Den­na re­sa är spe­ci­ellt fram­ta­gen för Nyt­ta & Nö­jes med­lem­mar. Låt dig hän­fö­ras av lan­dets ex­o­tis­ka na­tur, goda mat och här­li­ga strän­der. Vårt även­tyr bör­jar i Ho Chi Minh Ci­ty, där vi får en in­blick i lan­dets in­tres­san­ta histo­ria. Vi åker på en ex­o­tisk båt­tur i Me­kong­del­tat, där vi ock­så be­sö­ker en fly­tan­de mark­nad och får provsma­ka ex­o­tis­ka fruk­ter i en frukt­träd­gård. Av­slut­nings­vis spen­de­rar vi någ­ra da­gar med sol och bad vid fis­ke­byn Mui Ne, mest känd för si­na vack­ra strän­der. Da­tum: 20-31 mars. Pris: 17 950 kr (ord pris 19 950 kr). Den­na re­sa är kli­mat­kom­pen­se­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.