Ing­en lu­cia i Strömstads kyr­ka

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - MARITA ADAMSSON

Det blir ing­et lu­ci­a­tåg i Strömstads kyr­ka i år, ba­ra i Skee. Dä­re­mot fi­ras hög­ti­den i Stads­hu­set.

Det blir ing­et lu­ci­a­tåg i Strömstads kyr­ka i år, ba­ra i Skee. Strömstads kom­mun tar ett nytt grepp i år och fi­rar lu­cia i sam­ar­be­te med Kul­tur­sko­lan. Det sker redan 12 de­cem­ber, på ett av Stads­hu­sets ma­gis­ka da­tum.

Kyr­kan har en lång tra­di­tion som ar­ran­gör och me­dar­ran­gör till lu­ci­a­tåg. I år blir det dock ing­en lu­cia i Strömstads kyr­ka, pas­to­ra­tet har ett ge­men­samt lu­ci­a­tåg i Skee kyr­ka på kväl­len 13 de­cem­ber.

– Vi har 25 barn i tå­get från fem år och upp­åt. Det är öp­pet för barn från he­la pas­to­ra­tet, in­te ba­ra för dem som sjung­er i kö­rer­na, berättar kyr­ko­mu­si­ker An­ne­lie Karls­son.

– I Strömstad har det va­rit svårt att få ung­do­mar till tå­get, så vi väl­jer att kon­cen­tre­ra oss på Skee där det fun­ge­rar bra, förklarar hon.

LU­CIA UTSES GENOM att al­la som vill ax­la rol­len får skri­va sitt namn på en lapp. En vux­en drar en av lap­par­na ur en ge­men­sam skål.

Kyr­ko­mu­si­ker Ma­ria Brandh an­sva­ra­de för kyr­kans lu­ci­a­tåg i Strömstad för­ra året. Hon förklarar att tra­di­tio­nen in­te är ned­lagd och att hon hop­pas på lu­ci­a­fi­ran­de i Strömstads kyr­ka näs­ta år igen.

– Men ti­den räc­ker in­te i år. Vi har en va­kant mu­si­ker­tjänst se­dan två år, sä­ger hon.

Dä­re­mot ord­nar hon även i år lu­ci­a­tåg för äldre­bo­en­de­na på Be­a­te­berg och Sol­bo med Can­ti­lenakö­ren. Det blir da­gen fö­re Lu­ci­a­da­gen, 12 de­cem­ber.

ÄLDREBOENDET JÄGAREN HAR kon­tak­ter med Va­le­myrs­sko­lan för att få be­sök av lus­san­de ele­ver där­i­från 13 de­cem­ber.

Ma­ria Johns­son, till­för­ord­nad kyr­ko­her­de, sä­ger att pas­to­ra­tet på se­na­re år dis­ku­te­rat vär­de­ring­ar­na kring lu­ci­a­fi­ran­det. Hon kon­sta­te­rar att fle­ra ti­di­ga­re ar­ran­gö­rer in­te läng­re del­tar och sä­ger att kyr­kan valt att sat­sa på Skee kyr­ka i år.

PÅ STADSBIBLIOTEKET i Strömstad fort­sät­ter tra­di­tio­nen med lus­se­tåg från för­sko­lan Eken. Där är all­män­he­ten väl­kom­men till lu­ci­a­fi­ran­de på för­mid­da­gen 13 de­cem­ber.

Bild: JENNY JOHANSSON

TRA­DI­TION. Ekens för­sko­la lus­sar av tra­di­tion på Stadsbiblioteket, så även i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.