Rö­rel­se för ro­li­ga­re lek­plat­ser

Strömstads Tidning - - Lördagsporträttet: Johan Adamsson - MARITA ADAMSSON

Gör sta­dens lek­plat­ser till mö­tes­plat­ser där folk kan um­gås och barn le­ka och lä­ra. Det är Sand­ra Matt­hews upp­ma­ning till po­li­ti­ker­na. Nu har hon va­rit hos tek­nis­ka nämn­den och för­kla­rat si­na idéer.

Redan i ju­ni 2017 stod Sand­ra Matt­hews i kom­mun­full­mäk­ti­ges ta­lar­stol och pre­sen­te­ra­de sitt med­bor­gar­för­slag, som läm­na­de över det till tek­nis­ka nämn­den. Det har ta­git sin tid, men nu har hon mött nämn­den. I mel­lan­ti­den har hon ock­så hun­nit byg­ga ut si­na eg­na idéer genom kon­tak­ter med and­ra för­äld­rar, bland annat in­om fa­ce­book­grup­pen Fris, För­äld­rars Röst i Strömstad. De har ock­så sam­lat go­da ex­em­pel från and­ra stä­der.

HENNES FÖR­SLAG HAND­LAR i förs­ta hand om två cen­tra­la lek­plat­ser, på Kär­leksud­den och på Pla­gen, men från grup­pen kom­mer ock­så öns­ke­mål om en lek­plats i det nya bo­stads­om­rå­det på Mäll­by.

– Bra lek­plat­ser kan loc­ka folk att bo­sät­ta sig i Strömstad och loc­ka tu­ris­ter, sä­ger Sand­ra Matt­hews.

Kär­leksud­den kan växa till en fin mö­tes­plats för oli­ka åld­rar om lek­plat­sen ut­veck­las, an­ser hon, med tan­ke på att det pla­ne­ras en skejt­park strax in­till, att där redan finns ute­gym och dess­utom ett fint pro­me­nad­stråk längs Ströms­vatt­net.

– Man kanske kan ha täv­ling­ar i skejt­par­ken och en lek­plat­sens dag på Kär­leksud­den.

TILL FÖRSLAGEN HÖR sta­ket mot Oslo­vä­gen och vatt­net, cy­kel­ställ, be­lys­ning och to­a­lett. Det be­hövs ock­så bland annat fler be­bis­gung­or, rutsch­ka­na och klät­ter­ställ­ning­ar, an­ser för­äld­rar­na. Sand­ra Matt­hews skul­le ock­så gär­na se red­skap för oli­ka åld­rar, så att äld­re barn får en hög­re klät­ter­ställ­ning, till ex­em­pel.

På Pla­gen vill hon ta bort den nu­va­ran­de bå­ten, bland annat för att den är kon­stru­e­rad så att små barn skul­le kun­na fal­la ner.

– Er­sätt den med gung­or, fö­re­slår hon.

– Men här krävs in­te myc­ket. Byt un­der­la­get som är sli­tet och ojämnt, röj upp i bus­kar­na där det luk­tar il­la och bru­kar lig­ga fim­par och flas­kor. Sätt hit rutsch­ka­na och klät­ter­ställ­ning.

SAND­RA MATT­HEWS TYCKTE bra om den omdis­ku­te­ra­de idéskiss som in­ne­bar att ytor­na för lek i stäl­let la­des på Oscars­plat­sen, men he­la pro­jek­tet med cent­ru­m­ut­veck­ling­en lig­ger ju i stöpsle­ven ef­ter va­let, så hon tror me­ra på en en­kel upp­fräsch­ning på Pla­gen.

Tek­nis­ka nämn­den be­slöt på sitt mö­te 4 de­cem­ber att hä­va sitt ti­di­ga­re be­slut att an­vän­da 100 000 kro­nor av cent­ru­m­ut­veck­lings­peng­ar­na till för­pro­jek­te­ring av ar­be­te på Pla­gen och Oscars­plat­sen, ef­tersom full­mäk­ti­ges ma­jo­ri­tet an­ta­git en bud­get där nu­va­ran­de ut­veck­lings­pro­jekt av­bryts näs­ta år. En ny nämnd till­trä­der vid års­skif­tet.

Bild: MARITA ADAMSSON

MED­BOR­GAR­FÖR­SLAG. Sand­ra Matt­hews har många för­slag till hur lek­plat­ser kan bli in­spi­re­ran­de mö­tes­plat­ser för oli­ka åld­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.