Ren­sa­de tu­sen­tals säc­kar plast

Strömstads Tidning - - Nyheter - ANNA KAROLINA ERIKSSON TT

Över 30 000 säc­kar plast – och dess­utom en mas­sa annat skräp. Så ly­der re­sul­ta­tet av en re­jäl städ­ning längs Bo­hus­läns strän­der.

– Det kom­mer med ha­vet – en del me­tall och glas, många fis­kelå­dor, sto­ra plast­dun­kar, he­la trå­lar och fis­ke­nät. För­pack­ning­ar och plast­flas­kor, berättar Flo­ri­na Lach­mann som ar­be­tar med pro­jek­tet Ren Kust.

2006 BÖR­JA­DE re­sur­ser­na si­na och strand­städ­ning­en av­stan­na­de längs med Bo­hus­kus­ten. Skrä­pet från ha­vet fort­sat­te dä­re­mot att ström­ma in – till mång­as för­fä­ran. Pro­jek­tet Ren Kust tog form och man har se­dan 2012 in­ven­te­rat städ­be­ho­vet längs med Bo­hus­län.

GENOM ÅREN HAR en strand­stä­dar­kar­ta ska­pats, fri­vil­li­ga och ent­re­pre­nö­rer har en­ga­ge­rats för att ploc­ka skräp. I dag drivs pro­jek­tet av Väst­kust­stif­tel­sen och sam­lar en rad kust­kom­mu­ner som till­sam­mans för­sö­ker få bukt med skrä­pet.

Or­ga­ni­sa­tio­nen sum­me­rar nu re­sul­ta­tet av strand­städ­ning­en mel­lan åren 2015 och 2018: 30 050 säc­kar med plast och skräp har ploc­kats upp. Dess­utom li­ka myc­ket annat skräp som in­te går att sam­la i säc­kar.

– Många har ve­lat hjäl­pa till. Ba­ra i år har nä­ra 4 000 fri­vil­li­ga in­sat­ser gjorts, berättar Flo­ri­na Lach­mann, som själv har ploc­kat en hel * 220 000 ku­bik­me­ter per år dum­pas i Nord­sjön

* 8 000 ku­bik­me­ter sköl­jer upp på Bo­hus­läns strän­der. Det mot­sva­rar en­ligt Ren Kust en ku­bik per tim­me, dyg­net runt, året runt.

* El­va kom­mu­ner ska stä­da upp skrä­pet.

* Pro­jek­tet Ren Kust är ett sam­ar­be­te mel­lan Bo­hus­läns tio kust­kom­mu­ner, Gö­te­borg samt Kungs­bac­ka kom­mun.

* Syf­tet har va­rit att in­ven­te­ra städ­be­ho­vet och byg­ga en stöd­or­ga­ni­sa­tion för kom­mu­na­la och fri­vil­li­ga in­sat­ser. del skräp och sett hur plas­ten fal­ler sön­der, fin­för­de­las och sprids i vatt­net.

– Jag viss­te vad jag skul­le för­vän­ta mig när jag strand­stä­da­de förs­ta gång­en. Men man blir nog upp­rörd om man in­te vet hur det ser ut, sä­ger hon.

– Det är svårt att ploc­ka skräp, ett hand­ar­be­te.

MÅLET ÄR ATT få till en or­ga­ni­sa­tion för att hål­la liv i en lång­sik­tig städ­ning av kust­sträc­kan.

En­ligt Ren Kust om­fat­tas fler än 6 000 strän­der som lö­pan­de be­hö­ver ”hål­las ef­ter”. Nu hop­pas man på fort­satt stat­ligt stöd.

– 2018 ha­de vi bi­drag för strand­städ­ning, vi vän­tar på be­sked om 2019.

Bild: JENS MARKLUND/REN KUST

STÄD­NING I BO­HUS­LÄN. Hit­tat i ha­vet och längs med kus­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.