Gläd­jan­de skol­siff­ror i ny un­der­sök­ning

Strömstads Tidning - - Nyheter - MARITA ADAMSSON

Strömstad klätt­rar i den skol­rank­ning Sve­ri­ges Kom­mu­ner och Lands­ting (SKL) gör var­je år. Kun­skaps­re­sul­ta­ten för års­kurs 9 tar kom­mu­nen från för­ra årets plats 113 av lan­dets 290 kom­mu­ner till plats 68 i år.

72,5 pro­cent av ni­on­de­klas­sar­na har nått kun­skaps­må­len i al­la äm­nen. Det in­ne­bär att Strömstads ele­ver lig­ger på en mel­lan­ni­vå i ri­ket, in­te i den bäs­ta och in­te i den säms­ta fjär­de­de­len. Som jäm­fö­rel­se kan man se att 85,7 pro­cent av 2014 års ni­or nåd­de kun­skaps­må­len men ba­ra 60,3 år 2016.

SOM VAN­LIGT FINNS skill­na­der mel­lan flic­kors och poj­kars re­sul­tat. 75,4 pro­cent av flic­kor­na når kun­skaps­må­len, 69,7 pro­cent av poj­kar­na. I bäg­ge fal­len strax un­der riks­snit­tet.

Un­der­sök­ning­en re­do­vi­sar ock­så re­sul­tat för sjät­teklas­sar­na. Där kan man no­te­ra att he­la 94,3 pro­cent av ele­ver­na i Strömstad når lägst be­ty­get E i ma­te­ma­tik och 95 pro­cent når lägst be­tyg E i svens­ka. Av flic­kor­na har 100 pro­cent lägst E i svens­ka och 95 pro­cent lägst E i mat­te. För poj­kar är siff­ran 95 pro­cent i svens­ka, när det gäl­ler ma­te­ma­tik lig­ger flic­kor och poj­kar gans­ka li­ka. Sjät­teklas­sar­nas re­sul­tat lig­ger i bå­de svens­ka och ma­te­ma­tik över snit­tet för he­la lan­det.

Kerstin Karls­son (L) är ord­fö­ran­de i den av­gå­en­de barn- och ut­bild­nings­nämn­den. Hon är glad siff­ror­na.

– Vi är på rätt väg. De in­sat­ser vi har gjort är åt över rätt håll, tol­kar hon och sä­ger bland annat att Strömstads sats­ning på ett ma­te­ma­tik­lyft för­hopp­nings­vis har bi­dra­git till det go­da re­sul­ta­tet i års­kurs 6.

– Men det­ta be­ty­der in­te att vi kan slå oss till ro. Siff­ror­na har gått upp på de fles­ta stäl­le­na, men vi kan fort­sät­ta att för­bätt­ra oss.

80,2 PRO­CENT AV ni­or­na var be­hö­ri­ga till yr­kes­pro­gram på gym­na­si­et i år. Även den siff­ran lig­ger i mitt­fäl­tet, om man jäm­för med he­la ri­ket. För ett par år se­dan var den för Strömstad ne­re i runt 75 pro­cent. 2011 såg det bätt­re ut, då var den 93,9.

SKL fort­sät­ter att gö­ra si­na un­der­sök­ning­ar men har en­ligt tid­ning­en Da­gens In­du­stri be­slu­tat to­na ner själ­va rank­ning­en av kom­mu­ner­na, med mo­ti­ve­ring­en att den ten­de­rar att få för stor upp­märk­sam­het och att det är bätt­re att ar­be­ta ef­ter eg­na för­ut­sätt­ning­ar än att sneg­la på gran­nen.

”Vi är på rätt väg. De in­sat­ser vi har gjort är åt rätt håll.”

Bild: MALIN BRING

NÖJD. Kerstin Karls­son (L), barn- och ut­bild­nings­nämn­dens ord­fö­ran­de, är nöjd med re­sul­ta­tet i SKL:S un­der­sök­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.