Bar­nen do­mi­ne­rar i Strömstadcu­pen

Strömstads Tidning - - Sport - THO­MAS BENNELIND

för att se­dan ha chans att ta sig upp i lands­lags­trup­pen.

UTÖVER DE SPORTSLIGA aspek­ter­na är Strömstads­cu­pen en täv­ling som rik­tar sig mot barn. Som ar­ran­gör vill man an­vän­da cu­pen som en upp­munt­ran­de och sti­mu­le­ran­de are­na.

– Jag skul­le nog vil­ja sä­ga att barn­täv­ling­ar­na är den sto­ra bi­ten av Strömstads­cu­pen. Av 100 an­mäl­da del­ta­ga­re är 55 barn.

– Från Sen­su Do­jo är det när­ma­re 30 barn. De yngs­ta bar­nen stäl­ler upp i tre klas­ser. En av klas­ser­na be­står fak­tiskt ba­ra av en hin­der­ba­na som de ska ta sig runt så fort som möj­ligt, sä­ger Sjö­berg.

Och att det just är en hin­der­ba­na kom­mer in­te av en slump. Spor­ten byg­ger över­vä­gan­de på att be­härs­ka rytm och ko­or­di­na­tion.

DÄR­FÖR FINNS DET ock­så fem oli­ka tek­ni­ke­le­ment: Sen (ver­ti­kalt spin­nan­de rö­rel­se), Un­tai (Våg­li­ka rö­rel­ser), Hen (Und­fal­lan­de rö­rel­ser), Nen (Ho­ri­son­tellt spin­nan­de rö­rel­ser) och Ten (Rul­lan­de rö­rel­se).

Del­tar på täv­ling­ar gör bland and­ra lands­lag­man­nen Os­kar Sjö­berg. Till cu­pen kom­mer även en kvinn­lig ut­ö­va­re från Fin­lands lands­lag.

– Se­dan ska det ock­så bli kul att få se and­ra lands­lags­del­ta­ga­re, och hur de han­te­rar kon­kur­ren­sen, sä­ger Björn Sjö­berg. Hur sum­me­rar du från sä­song­en för Sen­su Do­jo?

– Det har gått bra för klub­ben, och vi har ett topp­skick av bland and­ra Os­kar (Sjö­berg) och Na­ta­lie (Johansson). Se­dan har vi en grupp med jät­te­många barn. Nu har bli­vit så många att vi har de­lat in bar­nen i ål­ders­klas­ser.

– Ty­värr har vi, pre­cis som öv­ri­ga klub­bar i Sve­ri­ge, pro­blem med att täp­pa igen glap­pet mel­lan vux­e­noch barn­grup­per­na. Men om ett par år har vi täckt upp det.

Bild: PON­TUS JOHANSSON

ÅTERVÄXT PÅ GÅNG. Strömstads­cu­pens hu­vud­do­ma­re Björn Sjö­berg berättar att in­tres­set för tai­do bland barn är stort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.