Var­bergs Bo­is vär­var To­bi­as Carlsson

FOTBOLL: HYLLAS AV NYE TRÄ­NA­REN

Strömstads Tidning - - Sport - MARTIN ÖRTEGREN 010-471 52 45 martin.or­te­[email protected] ERIK WEIEFORS 0709 94 84 80 [email protected]­husla­ning­en.se

En ung, spel­skick­lig och boll­sä­ker mitt­back. Så be­skri­ver Var­bergs Bo­is trä­na­re Jocke Persson la­gets se­nas­te ny­för­värv för Hal­lands Ny­he­ter.

TO­BI­AS CARLSSON ÄR 23-åring­en som spe­lat he­la kar­riä­ren i Greb­bestads IF, som un­der den gång­na sä­song­en ram­la­de ur di­vi­sion 1 söd­ra.

Carlsson pre­sen­te­ra­des av su­pe­ret­tan­klub­ben på tors­da­gen.

– Att vi åk­te ur är den störs­ta an­led­ning­en, men det är in­te den en­da. Sports­ligt har man am­bi­tio­ner att spe­la hög­re upp. Jag ha­de i stort sett be­stämt mig för att läm­na Greb­bestad och det pas­sa­de bra i ti­den.

– Jag har även pla­ner på att plug­ga i Gö­te­borg, i så fall blir det till hös­ten, sä­ger To­bi­as Carlsson till HN om flyt­ten sö­derut.

Han ha­de ock­så an­bud från ett par and­ra för­e­ning­ar.

– Men Var­berg känns bra. Det är en bra för­e­ning och jag har fått ett väl­digt gott in­tryck av al­la här.

NÄR HAN FÅR be­skri­va sig själv som spe­la­re är det sam­ma spetse­gen­ska­per som trä­na­ren Jocke Persson lyf­te fram och fast­na­de för.

– Jag är gans­ka boll­trygg och en spe­lan­de mitt­back med bra spel­för­stå­el­se, bå­de of­fen­sivt och de­fen­sivt samt en bra hö­ger­fot, sä­ger To­bi­as Carlsson, som den gång­na sä­song­en no­te­ra­des för trä­na­re Var­berg två mål och fem mål­gi­van­de pass­ning­ar.

Han är dock med­ve­ten om att han be­hö­ver ut­veck­la vis­sa bi­tar i spe­let för att klara kli­vet upp från di­vi­sion 1 till su­pe­ret­tan.

– Det är li­te de­fen­si­va de­tal­jer, po­si­tions­spe­let och att läg­ga på li­te mer musk­ler. Sen är det ett steg upp i tem­po, men det ska man nog kun­na kom­ma in i.

OCH BO­IS-TRÄ­NA­REN JOCKE Persson hål­ler in­te till­ba­ka i si­na tan­kar kring po­ten­ti­a­len i mitt­bac­ken.

– Det är ing­en spe­la­re vi ta­git hit för att sit­ta på bän­ken. Jag är gans­ka tyd­lig när jag sä­ger att det kan va­ra årets fynd i su­pe­ret­tan­fot­bol­len. Och jag tror han kan ta på sig ett stort le­dar­skap där bak, sä­ger Jocke Persson.

Greb­bestads­pro­duk­ten dök upp på Bo­is ra­dar un­der hös­ten.

– Vi får tac­ka vår an­dre­scout, Al­bin Svens­son, som hit­ta­de To­bi­as när han satt på bän­ken i Tvåå­ker.

– Al­bin nämn­de i hös­tas att han ha­de sett en rätt så läc­ker mitt­back, berättar Persson, som går in på en av­gö­ran­de fak­tor till att klub­by­tet blev verk­lig­het för To­bi­as Carlsson.

– Greb­bestad gjor­de en stark höst, men det räck­te in­te. Ha­de de kla­rat sig kvar ha­de det kanske bli­vit svå­ra­re, men i och med att de åk­te ut väg­de det över till vår för­del vil­ket vi är tack­sam­ma för.

I MODERKLUBBEN ÄR det dubb­la käns­lor när en tro­gen spe­la­re går vi­da­re i kar­riä­ren. Pe­ter Svens­son är sport­chef i Greb­bestads IF:

– Trå­kigt på ett sätt, men sam­ti­digt kul för ”Tot­tes” skull. Han är värd chan­sen och jag är sä­ker på att han kom­mer att ta den. Han har fin hö­ger­fot, är lugn och trygg med bol­len och vik­tig i spelupp­bygg­na­den som mitt­back.

Pe­ter Svens­son har följt To­bi­as Carls­sons kar­riär på nä­ra håll.

– Det är en av fa­vo­rit­kil­lar­na. Han hörs in­te så myc­ket men har all­tid va­rit lo­jal mot för­e­ning­en, det är jag sä­ker på att han fort­sät­ter att va­ra även om han bär grön­svart trö­ja fram­ö­ver.

Greb­bestad åk­te ur di­vi­sion 1. Nu läm­nar la­gets giv­ne mitt­back för spel på hög­re ni­vå. – Det är en bra för­e­ning och jag har fått ett väl­digt gott in­tryck av al­la här, sä­ger To­bi­as Carlsson.

”Det är ing­en spe­la­re vi ta­git hit för att sit­ta på bän­ken. Jag är gans­ka tyd­lig när jag sä­ger att det kan va­ra årets fynd i su­pe­ret­tan­fot­bol­len.”

ÄVEN TI­DI­GA­RE SÄ­SONG­ER har and­ra klub­bar vi­sat in­tres­se för den spel­skick­li­ge mitt­bac­ken. Än­då har To­bi­as Carlsson stan­nat i moderklubben fram tills nu.

– Jag har trivts väl­digt bra med kil­lar­na, la­get och sam­häl­let. Se­dan har jag fått spe­la myc­ket och vi har he­la ti­den ta­git kliv upp­åt. Det har in­te fun­nits nå­gon an­led­ning att läm­na.

JOCKE PERSSON

Bild: MARTIN ÖRTEGREN

BACK. Var­bergs Bo­is stär­ker upp back­lin­jen i form av den 23-åri­ge Greb­bestads­pro­duk­ten To­bi­as Carlsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.