Sol­cel­ler för mil­jön och plån­bo­ken

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - MARTIN LARSVIK

Ro­ger Sten­ström, ener­giråd­gi­va­re i Strömstads och Ta­nums kom­mu­ner, fö­re­läs­te om sol­cel­ler som ener­gi­tek­nik i Strömstads stads­hus, in­för 30 åhö­ra­re i en näs­tan full­satt full­mäk­ti­gesal.

Ro­ger Sten­ström be­rät­ta­de om den enor­ma mängd so­le­ner­gi som träf­far jor­den och som hit­tills är en då­ligt ut­nytt­jad re­surs. Den be­hövs in­te minst för att er­sät­ta den ol­je- och ga­se­ner­gi som för­änd­rar vårt kli­mat med oa­nat sto­ra kon­se­kven­ser för män­ni­skor och annat liv på jor­den.

Sol­cell­spar­ker byggs nu värl­den över i hög takt, in­te minst i Ki­na där de störs­ta är syn­li­ga från rym­den. I Sve­ri­ge är hit­tills sol­cell­spar­ken ut­an­för Var­berg störst, men kom­mer över­träf­fas av en 5.5 MW an­lägg­ning i Sä­ve.

År 2017 fanns to­talt i Sve­ri­ge 231 MW i in­stal­le­rad sol­cell­sef­fekt, vil­ket är mind­re än en pro­cent av vår el­pro­duk­tion.

EN AV DE för­del­ak­ti­gas­te plat­ser­na för so­lel i Sve­ri­ge är kust­ban­det i Bo­hus­län, med si­na mer än 1 800 sol­tim­mar per år. Det är en­ligt Ro­ger Sten­ström där­för bra tid även för pri­va­ta fas­tig­hets­ä­ga­re att in­stal­le­ra sol­cel­ler. På tio år kan in­ve­ste­ring­en be­ta­las till­ba­ka, men det be­ror på många fak­to­rer.

Ide­a­liskt för sol­cel­ler på tak är att det in­te skug­gas av höga bygg­na­der el­ler träd, att en stor del av ta­ket vet­ter åt ös­ter-sö­der-väs­ter.

Det op­ti­ma­la är 45 gra­ders lut­ning åt sö­der. Det går att pro­du­ce­ra el från so­len även om ta­ket är platt el­ler om sol­cel­ler­na mon­te­ras på en fa­sad. Den sol­pro­du­ce­ra­de el som en fas­tig­hets­ä­ga­re in­te an­vän­der själv, säljs ut på nä­tet till el­bo­lag. Ro­ger gick un­der fö­re­läs­ning­en ige­nom hur man sö­ker stat­ligt stöd till sol­cel­ler, som kan täc­ka 30 pro­cent av in­ve­ste­ring­en.

En av de för­del­ak­ti­gas­te plat­ser­na för so­lel i Sve­ri­ge är kust­ban­det i Bo­hus­län, med si­na mer än 1 800 sol­tim­mar per år

FÖR DEM SOM in­te lyss­na­de till Ro­ger i Stads­hu­set, går det att ta kon­takt med ho­nom för att få in­for­ma­tion om sol­cel­ler.

Fö­re­läs­ning­en ar­ran­ge­ra­des av Grö­na mö­tes­plat­ser, som be­står av Strömstads kom­mun, Stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan, na­tu­rum Kos­ter­ha­vet och Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Bild: MARTIN LARSVIK

ENER­GIRÅD­GI­VA­RE. Ro­ger Sten­ström (till väns­ter) dis­ku­te­rar med någ­ra åhö­ra­re ef­ter fö­re­läs­ning­en om sol­cel­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.