Gis­sa vik­ten på eko-gri­sen

Täv­ling

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - LIN­DA SMITH 0526-624 06 lin­[email protected]­nb.se

I år har al­la som gis­sar vik­ten på årets jul­gris chans att vin­na en eko­lo­gisk svensk jul­skin­ka. Årets jul­gris är upp­född på den eko­lo­gis­ka gris­går­den på Öv­re Säm.

Se­dan 2009 har gri­sar­na på Öv­re Säm fötts upp en­ligt det eko­lo­gis­ka re­gel­ver­ket.

– Det ska fram­för allt pro­du­ce­ras ut­an han­dels­göd­sel och be­kämp­nings­me­del, men sen finns det ock­så ett själv­för­sörj­nings­krav att pro­du­ce­ra minst 50 pro­cent av fod­ret till dju­ren på går­den. I vårt fall hand­lar det om en eko­no­misk och mil­jö­mäs­sig sta­bi­li­tet att ha ett hund­ra­pro­cen­tigt krets­lopp, där­för har vi en själv­för­sörj­ningsni­vå på 100 pro­cent, berättar Hans-ola Ols­son, som dri­ver går­den.

EN­LIGT DET EKO­LO­GIS­KA re­gel­ver­ket mås­te gri­sar­na ha möj­lig­het att kun­na gå ut al­la da­gar året runt. Gri­sar­nas av­fö­ring sprids som göd­sel på åk­rar­na där ve­te, hav­re, korn, är­tor, åker­bö­na samt raps väx­er och blir till fo­der för gri­sar­na.

På går­den finns knappt 100 sug­gor som var­je må­nad fö­der cir­ka 160 gri­sar. To­talt finns om­kring 1 200 in­di­vi­der på går­den sam­ti­digt och per år pro­du­ce­ras to­talt 2 000 eko­lo­gis­ka gri­sar. Från att gri­sen föds till att den blir full­vux­en tar det sju må­na­der.

– DET ÄR DET SOM är så kul med gri­sar. Hit­tar man en lös­ning som gör att gri­sar­na mår bätt­re el­ler väx­er bätt­re ger det så snabbt ut­slag, jäm­fört med om man till ex­em­pel job­bar med nöt­kre­a­tur, där det tar två år att se en för­änd­ring. Här ser vi det på sju må­na­der. Det är li­te grann mat­pro­duk­tio­nens for­mel 1. Vill du va­ra med och gis­sa vik­ten på årets jul­gris? Mej­la in svar till tav­[email protected]­nb.se se­nast 17/12 kloc­kan 12. Vin­na­ren pub­li­ce­ras 18 de­cem­ber. Tack för upp­vakt­ning­en på min 80-års­dag

Bild: LIN­DA SMITH

NISSE. Vad väger årets gris? Skic­ka in ditt svar och få chans att vin­na en eko­lo­gisk svensk jul­skin­ka till jul­bor­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.