So­ci­al­de­mo­kra­ter­na tar över mak­ten i Strömstad

Kent Hans­son (S) val­des på tors­da­gen till kom­mu­nal­råd. Nu vän­tar en man­dat­pe­ri­od för S där de be­hö­ver för­ank­ra al­la be­slut brett. – Vi mås­te hit­ta ett brett sam­för­stånd, sä­ger han.

Strömstads Tidning - - Sidan - Ja­kob Si­mon­son 0526-624 10 ja­kob.si­mon­[email protected]­nb.se

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har nu ta­git mak­ten i Strömstad för den kom­man­de man­dat­pe­ri­o­den.

Da­gen ef­ter va­len till kom­mu­nal­råd och nämn­der träf­far tid­ning­en Kent Hans­son till­sam­mans med Le­na Martins­son, ny­vald ord­fö­ran­de för barn- och ut­bild­nings­nämn­den, Ulf Gustafs­son, ord­fö­ran­de i tek­nis­ka nämn­den och Pe­ter Sö­vig, ord­fö­ran­de i mil­jö- och bygg­nämn­den.

Vid tors­dags­kväl­lens kom­mun­full­mäk­ti­ge val­des Kent Hans­son (S) till kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, och so­ci­al­de­mo­kra­ter be­sat­te även al­la ord­fö­ran­de­pos­ter i nämn­der­na. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är nu in­ställ­da på att sty­ra Strömstad i mi­no­ri­tet.

– Det finns en del att ta tag i, det känns bra, sä­ger Kent Hans­son.

Men det har ta­git li­te tid in­nan det po­li­tis­ka sty­ret för Strömstad bli­vit klart. Drygt tre må­na­der när­ma­re be­stämt.

– Det stod ju klart gans­ka snabbt ef­ter va­let att vi in­te skul­le få ihop till­räck­ligt med sam­ar­bets­part­ners för att kun­na bil­da en ma­jo­ri­tet, sä­ger Kent Hans­son.

Ulf Gustafs­son ha­de, till­sam­mans med Ron­nie Brors­son, till upp­gift att för­hand­la med de and­ra par­ti­er­na ef­ter va­let.

– Mo­de­ra­ter­na ut­ta­la­de sig ju väl­digt ti­digt i tid­ning­en att de in­te tänk­te sam­ar­be­ta med oss. Ju fler som stäng­er dör­rar, desto vär­re blir det. Även om sam­ta­len var i po­si­tiv an­da, sä­ger han.

Var det ovän­tat att Mo­de­ra­ter­na skul­le va­ra så ben­hår­da i sitt mot­stånd?

– Ja, ut­i­från det som hänt un­der den gång­na man­dat­pe­ri­o­den. Där har ju vi och Mo­de­ra­ter­na va­rit över­ens i de fles­ta frå­gor. Så för mig var det nog li­te över­ras­kan­de, sä­ger Kent Hans­son.

Dis­kus­sio­ner­na med and­ra par­ti­er mås­te fort­sät­ta un­der man­dat­pe­ri­o­den, ef­tersom S in­te har nå­gon egen ma­jo­ri­tet ut­an mås­te för­li­ta sig på att de för­slag de för fram får ett brett stöd.

– Lo­kal­po­li­ti­ken är ju in­te så ide­o­lo­giskt lad­dad, i de fles­ta frå­gor vill man ju hit­ta lös­ning­ar som är så bra för Strömstad som möj­ligt, sä­ger Kent Hans­son.

Med det sagt finns det frå­gor där kon­flik­ty­tor­na är skar­pa. Den kanske mest lad­da­de frå­gan, den om den kom­man­de stads­de­len på Can­ning, kom upp vid kom­mun­full­mäk­ti­ge i går – och de­bat­ten blev bit­vis hög­ljudd. – Vi gick ju till val på att in­te be­byg­ga Skepps­bro­plat­sen. Det var en vik­tig val­frå­ga, det märk­te vi un­der val­rö­rel­sen, sä­ger Kent Hans­son.

– Vi såg ris­ken att Riks­byg­gen skul­le bör­ja byg­ga på Skepps­bro­plat­sen och se­dan stop­pat där – och in­te be­byggt Can­ning­om­rå­det, som ju var po­äng­en från bör­jan. Man ska in­te glöm­ma att par­ke­rings­plat­ser­na är vik­ti­ga för cent­rum­han­deln. Ska vi ha ett le­van­de cent­rum mås­te det va­ra lät­till­gäng­ligt. Det är även en vik­tig in­komst för kom­mu­nen ge­nom P-av­gif­ter­na, sä­ger Kent Hans­son.

– Skepps­bro­plat­sen är ock­så vik­tig att ha kvar när det blir sto­ra eve­ne­mang i Strömstad, tänk på ori­en­te­rings-vm el­ler de kon­ser­ter som va­rit där till ex­em­pel, sä­ger Pe­ter Sö­vig.

Vil­ka blir de vik­ti­gas­te sak­frå­gor­na för er att ge­nom­dri­va un­der den här man­dat­pe­ri­o­den?

– Ma­ten till de äld­re är en frå­ga som vi tyc­ker är väl­digt vik­tig. Där vill vi att ma­ten ska la­gas så nä­ra bru­kar­na som möj­ligt. Där har fle­ra par­ti­er an­slu­tit sig till vår lin­je, så jag tror in­te att det blir nå­gon stor knäck­frå­ga, sä­ger Kent Hans­son.

– Se­dan är eko­no­min en frå­ga som vi mås­te ha un­der lupp de närms­ta åren.

Bå­de den gam­la och den nya ma­jo­ri­te­ten har ju flag­gat för be­spa­ring­ar. Hur kom­mer det att mär­kas för Strömstads­bor­na?

– Det hand­lar myc­ket om pri­o­ri­te­ring­ar. Vi kan in­te gö­ra all­ting vi vill gö­ra på en gång, sä­ger Kent Hans­son.

– Be­spa­ring­ar märks ju all­tid av. För­hopp­nings­vis kom­mer de att mär­kas så li­te som möj­ligt för dem som tar emot kom­mu­nens tjäns­ter. Vi vill in­te att be­spa­ring­ar­na ska tas längst ut där bru­kar­na är, till­fo­gar Le­na Martins­son.

En an­nan vik­tig frå­ga för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är att det ska byg­gas fler hy­res­bo­stä­der i Strömstad.

– Det är ju grun­den för ut­veck­ling­en i kom­mu­nen, för att man ska kun­na re­kry­te­ra folk till kom­mu­nen och för att vå­ra ung­do­mar ska kun­na stan­na kvar i Strömstad när de är gam­la nog att flyt­ta hem­i­från. Det får in­te ta tio år från det att man sö­ker till att man får en lä­gen­het, sä­ger Le­na Martins­son.

– Jag vill gär­na se ett tä­ta­re sam­ar­be­te mel­lan mil­jö- och bygg, tek­nis­ka och de kom­mu­na­la bo­la­gen för att lät­ta­re få till fler bo­stä­der. Vi mås­te dra åt sam­ma håll, sä­ger Pe­ter Sö­vig som ska ta över som ord­fö­ran­de i mil­jö- och bygg­nämn­den.

– Vi be­hö­ver kom­ma till skott med de bo­stads­pla­ner som är på gång vid Råd­hus­ber­get. Jag vill ock­så att vi kom­mer igång med om­rå­det på Mäll­by­höj­den (på kul­len bakom brand­sta­tio­nen). Där äger kom­mu­nen stör­re de­len av mar­ken, så där bor­de man kun­na kom­ma igång gans­ka snabbt, sä­ger Pe­ter Sö­vig.

Har ni satt upp någ­ra mål för bo­stads­byg­gan­det?

– Nej. Det ska man nog va­ra li­te för­sik­tig med, det har vi sett den här man­dat­pe­ri­o­den som gått, sä­ger Pe­ter Sö­vig.

Cent­rum­pla­nen var en an­nan vik­tig val­frå­ga, och en som det va­rit tyd­li­ga mot­sätt­ning­ar mel­lan So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och den av­gå­en­de ma­jo­ri­te­ten.

– De fles­ta vi pra­tat med tyc­ker att det in­te blev bra. När cy­kel­ba­nan bygg­des vid tor­get blev tra­fik­si­tu­a­tio­nen ohåll­bar som­mar­tid, sä­ger Kent Hans­son.

Vad ska ni gö­ra åt det nu?

– Det får vi tit­ta på. Man kom­mer att få ska­la bort en del av det som är gjort, men pre­cis hur det ska gå till får vi åter­kom­ma till, sä­ger han.

En an­nan sak de fy­ra so­ci­al­de­mo­kra­ter­na gär­na vill åter­kom­ma till är frå­gan om SD. De har va­rit tyd­li­ga med att det var ett par­ti man in­te vill sam­ar­be­ta med – men nu är S be­ro­en­de av SD:S stöd för att få ige­nom sin po­li­tik.

– Vi för­sö­ker hit­ta de ma­jo­ri­te­ter som är möj­li­ga för vår po­li­tik. Om det blir nå­gon knäck­frå­ga får vi tit­ta på hur vi lö­ser det. Grun­den kom­mer att va­ra att vi mås­te hål­la ett le­van­de sam­tal med al­la par­ti­er – även de bor­ger­li­ga par­ti­er­na, sä­ger Le­na Martins­son.

En frå­ga som va­rit up­pe un­der man­dat­pe­ri­o­den har va­rit öp­pen­het och di­a­log.

– Den här pe­ri­o­den har man gått till be­slut långt in­nan vi har haft till­räck­ligt med in­for­ma­tion. Vi vill gö­ra det an­norlun­da och släp­pa in de and­ra par­ti­er­na. Det mås­te vi gö­ra, sä­ger Le­na Martins­son.

” Vi gick ju till val på att in­te be­byg­ga Skepps­bro­plat­sen. KENT HANS­SON (S)

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na Pe­ter Sö­vig, Ulf Gustafs­son, Le­na Martins­son och Kent Hans­son fick tunga pos­ter när det nya le­dar­gar­ni­ty­ret val­des på tors­dags­kväl­len. Bild: Pon­tus Jo­hans­son

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na tar över. Här Ulf Gustafs­son, ny­vald ord­fö­ran­de för tek­nis­ka nämn­den och Kent Hans­son, ny­vald ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen. Bild: Pon­tus Jo­hans­son

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill sat­sa på en stör­re öp­pen­het gente­mot op­po­si­tio­nen.

Pe­ter Sö­vig, ny ord­fö­ran­de för mil­jö- och bygg­nämn­den och Le­na Martins­son, ny ord­fö­ran­de för barn- och ut­bild­nings­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.