En per­son död ef­ter att ha bli­vit påkörd av dum­per

En man i 30-års­ål­dern av­led se­dan han bli­vit påkörd av en dum­per vid en bygg­ar­bets­plats i Strömstad på tors­da­gen.

Strömstads Tidning - - Sidan - Char­lot­te Skyll­borg 0522-992 05 [email protected]­husla­ning­en.se

Ny­he­ter: En man i 30-års­ål­dern av­led i tors­dags se­dan han bli­vit påkörd av en dum­per vid bygg­ar­bets­plat­sen för det bli­van­de bo­stads­om­rå­det Sten­hug­ga­ren. Hän­del­sen ut­reds som en ar­bets­platso­lyc­ka.

SOS fick larm om olyc­kan vid lunch­tid på tors­da­gen, kloc­kan 12.19.

Rädd­nings­per­so­nal, bland an­nat en am­bu­lans­he­li­kop­ter, lar­ma­des till plat­sen till­sam­mans med po­lis. Vä­gen stäng­des av helt. Rädd­nings­tjäns­ten var kvar en kort stund på plat­sen.

– Det hän­de en olyc­ka in­ne på en bygg­ar­bets­plats. Vår in­sats blev gans­ka kort och vi läm­na­de plat­sen re­la­tivt om­gå­en­de, sä­ger Chris­ter Nils­son, in­sats­le­da­re för rädd­nings­tjäns­ten i Strömstad.

Am­bu­lans för­de ef­ter en dryg tim­mes in­sats en man till Näl, Nor­ra Älvs­borgs Läns­sjuk­hus. Po­li­sen be­rät­ta­de då att man­nen som förts till sjuk­hus var all­var­ligt ska­dad. Se­na­re åter­kom po­li­sen med be­ske­det att man­nen av­li­dit till följd av si­na ska­dor och att an­hö­ri­ga ha­de un­der­rät­tats.

Olyc­kan klas­sas som en ar­bets­platso­lyc­ka och po­li­sen kom­mer att gö­ra en tek­nisk un­der­sök­ning av ar­bets­for­do­net samt ut­re­da vad som har hänt och hur det kun­de hän­da.

– Det är en man som har bli­vit påkörd. Vi hål­ler just nu på med ut­red­nings­tek­nis­ka åt­gär­der, sä­ger Chris­ter Fux­borg, po­li­sens pressta­les­per­son för re­gi­on Väst.

En am­bu­lans­he­li­kop­ter lar­ma­des till plat­sen men man­nens liv gick in­te att räd­da. Bild: Ja­kob Si­mon­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.