Nya äga­re till My­ren­pro­jekt

Strömstads Tidning - - SIDAN 1 - Pontus Johansson [email protected]­nb.se

SPG, Scan­di­na­vi­an Pro­per­ty Group, har köpt en bygg­rätt på My­ren­om­rå­det och ska nu till­sam­mans med ex­plo­a­tö­ren VGL Ut­veck­ling va­ra med och ut­veck­la bo­stä­der på om­rå­det. Den nya äga­ren hop­pas på bygg­start för bo­stä­der­na re­dan i som­mar. To­talt om­fat­tar pro­jek­tet 200 bo­stä­der.

För­ra vec­kan för­vär­va­de fas­tig­hets­bo­la­get Scan­di­na­vi­an Pro­per­ty Group (SPG) en bygg­rätt för bo­stä­der på 12 900 kvadrat­me­ter av VGL Ut­veck­ling AB. Den ti­di­ga­re ex­plo­a­tö­ren blir där­e­mot kvar i bo­stads­ar­be­tet som de­lä­ga­re, men från och med nu är allt­så SPG som blir den stör­re de­lä­ga­ren i bo­stads­pro­jek­tet.

– Vi har köpt bygg­rät­ten av VGL och de är med och in­ve­ste­rar i den. Vi kom­mer att job­ba till­sam­mans och ut­veck­la om­rå­det, bekräf­tar Christi­an Olofs­son, VD på SPG.

Christi­an Olofs­son är hit­tills för­te­gen kring de­tal­jer i bygg­na­tio­nen, då bygg­pro­ces­sen än­nu in­te in­letts och de­talj­pla­nen än­nu in­te vun­nit la­ga kraft. Men han är po­si­tiv till för­vär­vet och hop­pas på bygg­start till som­ma­ren 2019 med ett fär­dig­stäl­lan­de år 2022.

To­talt om­fat­tas cir­ka 200 bo­stä­der i pro­jek­tet, be­stå­en­de av så­väl hy­res­rät­ter som bo­stads­rät­ter.

– Vi ser myc­ket fram emot att byg­ga i Strömstad, sä­ger han.

Det var i vå­ras som den om­fat­tan­de och ni­o­å­ri­ga de­talj­pla­nen an­togs i enig­het av po­li­ti­ker­na i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Se­dan dess har pla­nen över­kla­gats av fle­ra gran­nar och fas­tig­hets­ä­ga­re i om­rå­det. Över­kla­gan­de­na har dock ny­li­gen av­sla­gits av mark- och mil­jö­dom­sto­len. My­ren­pla­nen för­vän­tas där­för vin­na la­ga kraft i bör­jan av 2019, om in­te pla­nen över­kla­gas till näs­ta in­stans som är mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len – vil­ket i så fall kan för­se­na pro­jek­tet.

Strömstads Tid­ning har sökt byg­gent­re­pre­nö­ren Kenneth Myr­vold, VD på VGL Ut­veck­ling, som för när­va­ran­de be­fin­ner sig i New York, för en kom­men­tar. Men han ber att få åter­kom­ma när han är till­ba­ka i Sve­ri­ge. Fö­re­ta­gets pro­jekt­le­da­re Lars

Cir­ka 200 bo­stä­der ska byg­gas när My­rens gam­la in­du­stri­om­rå­de by­ter kap­pa och pla­ne­ras bli ett ho­tell- och bo­stads­kom­plex. För­ra vec­kan för­vär­va­de nya äga­re bygg­rätt för bo­stads­rät­ter och hy­res­rät­ter på om­rå­det – trots att den ni­o­å­ri­ga de­talj­pla­nen än­nu in­te vun­nit la­ga kraft.

An­ders­son är tyd­lig med att Myr­vold får sva­ra för de­tal­jer­na, men att VGL fort­satt kom­mer att ha en ak­tiv roll i ut­veck­ling­en av My­ren­om­rå­det.

– Det är in­te så att vi har sålt ut oss, ut­an vi har sålt de­lar av om­rå­det. SPG är en fi­nan­si­ell part­ner i det här. Vi har in­te sålt bort någ­ra bygg­rät­ter, ut­an vi kom­mer att va­ra kvar i all­ra högs­ta grad och dri­va den här pro­ces­sen.

Lars An­ders­son po­äng­te­rar att det är vik­tigt att det kom­mer fram att VGL fort­satt är de­lä­ga­re i pro­jek­tet.

– Det är in­te som att vi ser till att få till en de­talj­plan och se­dan ba­ra säl­jer bort det och in­te är med och ut­veck­lar det. Det lig­ger i vårt in­tres­se som lo­ka­la per­so­ner att dri­va det­ta vi­da­re och vi brin­ner för att ut­veck­la om­rå­det, sä­ger han.

På My­rens gam­la in­du­stri­om­rå­de pla­ne­ras ett ho­tell- och bo­stads­kom­plex. Nu har en ny äga­re gått in i pro­jek­tet som ska va­ra med och ut­veck­la bo­stä­der på om­rå­det.

Bild: Pontus Johansson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.