En re­flek­tion över re­sor och re­se­kost­na­der

Strömstads Tidning - - FRIA ORD & LEDARE -

I des­sa be­spa­rings­ti­der in­ve­ste­rar Nu-sjuk­vår­den cir­ka 3 mil­jo­ner och upp­rät­tar hy­res­kon­trakt för en knapp mil­jon i en när­lig­gan­de kom­mun för ”lättvårds-di­a­lyspa­ti­en­ter. Inga tvi­vel om att ett till­gäng­ligt di­a­lys­ut­bud är vik­tigt och nöd­vän­digt, men man ver­kar ha för­bi­sett att di­a­ly­sen på sjuk­hu­set i Strömstad, som lig­ger där fullt ut­rus­tat och som ägs av re­gi­o­nen, skul­le kun­na fun­ge­ra all­de­les ut­märkt.

Nu häv­das det att fle­ra skul­le få läng­re res­väg. Jag har i fle­re må­na­der ef­ter­lyst pa­ti­ent­un­der­lag och lo­ka­li­se­ring­en av des­sa, men har hit­tills in­te fått svar. Nor­malt skul­le man ju räk­na med att när Nu-sjuk­vår­den in­ve­ste­rar någ­ra mil­jo­ner, så har de åt­minsto­ne ett be­grepp om pa­ti­ent­un­der­la­get och var pa­ti­en­ter­na är lo­ka­li­se­ra­de.

Och när det gäl­ler trans­port och trans­port­kost­na­der, vem har an­sva­ret för att des­sa blir ut­för­da ra­tio­nellt och till lägst möj­lig kost­nad. Ing­en?

Trans­port­kost­na­der med taxi för två di­a­lyspa­ti­en­ter från Strömstad till Näl ut­gör cir­ka 1,2 mil­jo­ner. Nu är det­ta så klokt upp­lagt att be­hand­ling­en sker på oli­ka tid­punk­ter och det kan där­med in­te ske nå­gon samåk­ning.

Så långt jag har fat­tat är det det re­gi­o­na­la bo­la­get Väst­tra­fik som or­ga­ni­se­rar trans­por­ter­na. In­te vet jag hur bo­la­get för­hål­ler sig till samåk­ning. Där­e­mot är det möj­ligt att kon­sta­te­ra att or­ga­ni­se­ring­en av trans­por­ten in­te ver­kar på­kal­la nå­gon stor upp­märk­sam­het i bo­la­get.

Ett be­tyd­ligt an­tal transporter som be­rör di­a­lyspa­ti­en­ter i Strömstad lö­ses of­ta ge­nom att en pa­ti­ent från Strömstad re­ser hem från Näl med en taxi från Troll­hät­tan som in­nan dess ha­de va­rit i Strömstad och häm­tat en an­nan pa­ti­ent till Näl. I stäl­let för att ta en taxi från Strömstad fram och till­ba­ka 25 mil, så kör man den dubb­la sträc­kan, 50 mil, för att frak­ta två per­so­ner. Sä­kert bra för tax­i­nä­ring­en, men ef­tersom så­dan ”dub­bel­kör­ning” knap­past är be­grän­sad ba­ra till pa­ti­en­ter från Strömstad, så finns det kanske be­tyd­li­ga be­lopp att spa­ra – om nå­gon skul­le va­ra in­tres­se­rad av det!

När man tog i bruk Re­gi­o­nens Hus i Gö­te­borg till en kost­nad av en mil­jard el­ler mer, minns jag att man från re­gi­o­nens si­da fram­höll som en vä­sent­lig or­sak ”att mins­ka re­san­det” för dem som job­bar in­om re­gi­o­nen.

Mins­kat re­san­de skul­le sä­kert va­ra av in­tres­se för pa­si­en­ter­na ock­så! Ste­in Ru­kin, Jour Strömstad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.