Pe­ter Nils­son läm­nar över bil­fö­re­ta­get och ser till­ba­ka på li­vet

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Ja­kob Si­mon­son ja­kob.si­mon­[email protected]­nb.se 0526-624 10

Till års­skif­tet by­ter Nils­son Bil i Skee namn till To­veks Bil. Pe­ter Nils­son, som sålt sitt fö­re­tag, ser till­ba­ka på 18 ex­pan­si­va år med fö­re­ta­get och en tuff tid i fa­mil­jen – och han ser nu fram emot en om­ställ­ning i li­vet.

Pe­ter Nils­son har ägt och dri­vit Nils­son Bil i Skee se­dan år 2 000. Men nu har han sålt fö­re­ta­get till To­veks Bil – ett stör­re fö­re­tag som finns re­pre­sen­te­rat i 17 svens­ka stä­der – och bil­han­deln i Skee by­ter där­med namn till To­veks Bil vid års­skif­tet.

Strömstads Tid­ning träf­far Pe­ter Nils­son över en kaf­fe på hans nya kon­tor på Prästäng­en, där han för till­fäl­let sä­ger att han be­fin­ner sig i ett ”ing­en­mans­land”.

– Jag för­sö­ker lan­da i det här nya. Jag är ju 67 och har job­bat hårt med Nils­son Bil i 18 år.

Han har un­der åren ut­veck­lat Nils­son Bil till ett gans­ka stort fö­re­tag i kom­mu­nen, med fler och fler an­ställ­da.

– När jag kom dit var de 17 an­ställ­da och ha­de en om­sätt­ning på strax un­der 50 mil­jo­ner. Och när jag läm­na­de i år var det 45 an­ställ­da och om­sat­te 150 mil­jo­ner. Hur kom du fram till att du vil­le säl­ja Nils­son Bil?

– Ut­veck­ling­en i bil­bran­schen gyn­nar in­te små hand­la­re. Man be­hö­ver växa och bli stor för att dra nyt­ta av de stor­drifts­för­de­lar som finns – de är så av­gö­ran­de nu­me­ra i den här bran­schen. Al­ter­na­ti­vet för mig var att vi skul­le ex­pan­de­ra i Västsve­ri­ge, och det var väl tan­ken för någ­ra år se­dan. Men li­vet kom emel­lan, be­rät­tar han.

– Pla­ner­na för fö­re­ta­get hind­ra­des av att jag först be­höv­de ope­re­ras – jag ha­de hjärt­pro­blem, det här var 2011. Det blev en by­pass­o­pe­ra­tion som jag in­te viss­te om jag skul­le över­le­va el­ler in­te. Men det gick ut­märkt och ing­en har frå­gat ef­ter mig från sjuk­hu­set ef­ter det, sä­ger Pe­ter Nils­son.

Vär­re var det med hust­runs sjuk­dom i can­cer – hon gick bort vå­ren 2014.

– Hon ha­de be­svär en läng­re tid men ha­de hål­lit det för sig själv. Se­dan stod hon i far­stun när jag kom hem en dag och sa: ”det är nå­got jag mås­te be­rät­ta”. Om ens fru sä­ger så, då mås­te man ju lyss­na. Och då be­rät­ta­de hon att hon var väl­digt sjuk.

– När jag ser till­ba­ka kan jag kän­na mig miss­nöjd med att jag la ner så myc­ket ar­be­te på fö­re­ta­get och kanske för­sum­ma­de min fru.

En tuff tid, minst sagt. Och när det var över ha­de Pe­ter Nils­son be­stämt sig för att säl­ja fö­re­ta­get.

– Jag ha­de först tan­kar­na på mi­na barn, som är mel­lan 40 och 45. Men de le­ver ju i Stock­holms­om­rå­det två av dem, de har si­na jobb och de ha­de in­te rik­tigt in­tres­se för att ta över fö­re­ta­get.

Så kom er­bju­dan­det från To­veks Bil – och Pe­ter Nils­son nap­pa­de på det.

– Det var na­tur­ligt­vis en bra af­fär, får jag sä­ga. Hur myc­ket be­ta­la­de de?

– Nej, det får va­ra för­dolt. Men du sit­ter in­te i sjön så att sä­ga?

– Nej, jag är nöjd med upp­gö­rel­sen.

Nu vän­tar nya ti­der. En av de sa­ker Pe­ter Nils­son en­ga­ge­rat sig i är Krist­de­mo­kra­ter­na i Strömstad.

– Jag såg det som att jag vil­le va­ra en star­ter för det ”nya” KD i Strömstad. KD har va­rit lo­jalt mot ma­jo­ri­te­ten den­na man­dat­pe­ri­od. Nu dri­ver vi den po­li­tik vi tror på och rös­tar ja till de för­slag vi gil­lar.

Han har dock valt att in­te sö­ka nå­gon po­li­tisk post i kom­mu­nen.

– Men jag kan tän­ka mig att gå in i re­gi­on­po­li­ti­ken – det är där vård­frå­gor­na av­görs. Vi mås­te fyl­la sjuk­hu­set i Strömstad med verk­sam­het igen och jag tror och hop­pas myc­ket på Prak­ti­ker­tjänsts er­bju­dan­de om att star­ta en jour­cen­tral där.

Det där med bi­lar lig­ger i släk­ten. So­nen Andre­as har ock­så gått in i bil­bran­schen, men på en li­te an­nan bog – han är bil­de­sig­ner hos Vol­vo. Pe­ter Nils­son vi­sar upp en träsni­dad Vol­vo 745 som so­nen gjor­de i slöj­den när han var 12.

– Då sa han att han vil­le bli bil­de­sig­ner. Vi skrat­ta­de och tyck­te det var gul­ligt. Men så blev det – för någ­ra år se­dan de­sig­na­de han Volvos mo­dell XC90.

Bild: Ja­kob Si­mon­son

”Jag be­fin­ner mig i li­te av ett ing­en­mans­land”, sä­ger Pe­ter Nils­son, sit­tan­de i sitt nya kon­tor på Prästäng­en som han flyt­tat till ef­ter att han sålt Nils­son Bil i Skee.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.